College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester dr. A.J.W. (Jan) Boelhouwer

Portefeuille:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Burgerzaken
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking algemeen
 • Alg. bestuurlijke en juridische zaken
 • Representatie en kabinetszaken
 • Opvang asielzoekers en naturalisatie
 • Opvang zwerfdieren
 • Evenementen, kermissen en markten

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821122

Wethouder A. (Ariane) Zwarts

Portefeuille:

 • Loco-burgemeester
 • Klimaatadaptatie en energietransitie
 • Duurzaamheid en circulaire economie
 • Milieu en afval
 • Beschermd wonen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie en sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Doelgroepenvervoer
 • Bibliotheek en sociaal-culturele centra

Projecten:

 • Herbestemming locatie Margriethal/Tropical
 • Bouwplan Van Oldenbarneveldtlaan
 • Herbestemming Rijksweg 5 Hulten

Politieke Partij: Gemeentebelang

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821342

Wethouder A. (Aletta) van der Veen

Portefeuille:

 • Natuur, landschap en groen
 • Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied
 • Toerisme en recreatie
 • Beheer openbare ruimte (grijs en groen)
 • Wijk- en buurtbeheer
 • Water en riolering
 • Ondergrondse infrastructuur
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs en kinderopvang

Projecten:

 • Centrumplan Gilze inclusief Lange Wagenstraat
 • Herinrichting Hulten en N282
 • O.b.s De Wildschut incl. Heuvel en Alphenseweg
 • Snelfietsroute excl. gebied spoorzone (tot 2021)
 • Sporthal Achter de Tuintjes
 • Fietsallee Chaamse bossen
 • Herinrichting Bisschop de Vetplein
 • Fietspaden Tilburgsebaan en Rielsebaan

Politieke Partij: Kern'75

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821342

Wethouder S. (Sandra) Diepstraten

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied
 • Verkeer en vervoer
 • Luchthaven en COVM
 • Spoorzaken
 • Invoering Omgevingswet
 • Wonen

Projecten:

 • Spoorzone
 • N631
 • Snelfietsroute na 2021
 • Centrumplan Rijen

Politieke Partij: CDA

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

Wethouder D. (David) Vermorken

Portefeuille:

 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Dienstverlening, KCC en communicatie
 • Financiën
 • Grondzaken en grondbedrijf
 • Bedrijfsvoering en ABG
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering
 • Inkoop, facilitair en gebouwen

Politieke Partij: VVD

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

Gemeentesecretaris drs. R.M. (René) Wiersema

Postbus 73, 5120 AB Rijen

E-mail: Rene.Wiersema@gilzerijen.nl

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821122

Onderlinge vervanging

 • Burgemeester Boelhouwer en loco-burgemeester Zwarts vervangen elkaar voor wat betreft de burgemeesterstaken.
 • Wethouder Vermorken en wethouder Zwarts vervangen elkaar in hun portefeuilles.
 • Wethouder Diepstraten en wethouder Van der Veen vervangen elkaar in hun portefeuilles.

Externe vertegenwoordiging

In het verlengde van de portefeuilleverdeling, zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers in organen van de zgn. verbonden partijen als volgt:

 • ABG-organisatie: burgemeester Boelhouwer en wethouder Vermorken
 • Algemeen bestuur Regio Hart van Brabant: burgemeester Boelhouwer (*)
 • Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant: wethouder Van der Veen
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: burgemeester Boelhouwer
 • Diamantgroep: wethouder Zwarts
 • GGD Hart van Brabant: wethouder Zwarts
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: wethouder Zwarts
 • Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord: burgemeester Boelhouwer
 • Brabant Water NV: burgemeester Boelhouwer
 • Gate2 BV: wethouder Diepstraten
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten: wethouder Vermorken
 • Midden-Brabant Poort CV: wethouder Vermorken
 • Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen: wethouder Vermorken

(*) Alle portefeuillehouders participeren in de regio Hart van Brabant in de voor hen relevante portefeuillehoudersoverleggen.

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma 2019-2022 (PDF, 6.732 kb)  staan de afspraken die het huidige college maakte in 2019.

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Spreekuur college

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neemt u dan contact op met de gemeente Gilze en Rijen.