Spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen wil toe naar een spoorzone in Rijen waar het goed wonen, werken en reizen is. Dat is vastgelegd in de Toekomstvisie Spoorzone Rijen die voorjaar 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast heeft ProRail van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdracht gekregen de komende jaren in Rijen geluidreducerende maatregelen te nemen. Inwoners krijgen hierdoor minder last van het geluid van passerende treinen.

Maart 2022: Raad besluit behandeling bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen aan te houden

De gemeenteraad besluit om de behandeling van het bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen aan te houden. Reden hiervoor is dat het overleg dat wordt gevoerd met de partners Rijk, provincie en ProRail nog niet heeft geleid tot de gewenste afspraken over de extra benodigde financiën voor het project. De partners zijn nog in gesprek om een oplossing te vinden.

September 2021: Ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Rijen ter inzage

De onderzoeken voor het ontwerpbestemmingsplan voor de stationsomgeving zijn afgerond. Het college stemde op 21 september 2021 in met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Rijen. Van 28 september tot 8 november 2021 kan iedereen een zienswijze indienen.

Juli 2021: Architect en ingenieursbureau gekozen

We hebben een architect en een ingenieursbureau gekozen. De architect - ZJA - kijkt naar de kwaliteit van de stationsomgeving en zorgt voor een goede lay out van het gebied rond het station. Ook maken zij een BeeldKwaliteitsPlan. Daarin staan de richting en hoofdregels waar de Spoorzone uiteindelijk aan moet voldoen. Het plan is een belangrijk instrument voor het verlenen van de vergunningen voor de bouw. Daarom zijn ook de Stadsbouwmeester en de Spoorbouwmeester betrokken bij het opstellen van het BeeldKwaliteitsPlan en overige ontwerpzaken. De architect maakt ook een ontwerp voor geluidschermen rond het station. Het ingenieursbureau – Movares – rekent de constructie door en verfijnt de kostenraming.

Juli 2021: Raad stemt in met bestemmingsplan onderdoorgang N631

Op 19 juli 2021 stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor de onderdoorgang N631 bij Rijen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in plaats van de huidige spoorwegovergang een onderdoorgang aan te leggen en ter hoogte van de Nassaulaan een nieuwe rotonde aan te leggen. Met dit besluit kan de provincie verder met de voorbereidingen.

Juni 2021: Raad besluit zuidelijke toerit onderdoorgang te verlengen

Op 17 juni besloot de gemeenteraad onder andere dat de zuidelijke toerit van de onderdoorgang Julianastraat-Stationsstraat wordt verlengd. Dit doen we om de helling voor fietsers minder steil te maken. Rond deze aangepaste toerit zijn we gestart met het concept ontwerp van de straten en plantsoenen. We werken samen met Woonstichting Leystromen, landschapsarchitect Andre Houtman en bewoners uit de wijk en de gemeente aan dit concept ontwerp, dat naar verwachting dit najaar klaar is.

De gemeenteraad stelde 17 juni ook de ‘Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen met aanvulling Stationsomgeving Rijen’ vast.

Maart 2021: Ontwerpbestemmingsplan N631 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan N631 (o.a. voor de onderdoorgang bij de Vijf Eikenweg) lag ter inzage van 2 maart t/m 12 april 2021. We hebben 8 zienswijzen ontvangen en zijn nu bezig met de beantwoording hiervan.

Februari 2021: Structuurvisie met voorgenomen aanvulling ter inzage

De structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen met voorgenomen aanvulling lag van 2 februari 2021 t/m 15 maart 2021 ter inzage. Met deze aanvulling verwerken we de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Stationsomgeving Gilze Rijen in de structuurvisie.

December 2020: Voorontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Rijen ter inzage

Het bestemmings­plan doorloopt een aantal rondes voordat hij definitief wordt. Het voorontwerp is een eerste kans voor bewoners om te reageren op het bestemmingsplan. Het college legt het voorontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen ter inzage van dinsdag 15 december tot en met maandag 25 januari 2021. Op 12 januari 2021 organiseerden we een online informatiebijeenkomst om het voorontwerpbestemmingsplan toe te lichten.

Eind november 2020: Ondertekening bestuursovereenkomst tussen Rijk-Provincie-Gemeente

Eind november 2020 hebben wethouder Sandra Diepstraten, staatssecretaris Stientje van Veldhoven en gedeputeerde Christophe van der Maat hun handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van twee onderdoorgangen en een nieuwe stationsomgeving in Rijen. In de overeenkomst staan onder andere de financiële afspraken voor de realisatie van de spoorzone plannen.

November 2020: Gemeente wijzigt onderdeel tracé snelfietsroute langs spoor in Rijen

Het tracé van de snelfietsroute tussen de Oosterhoutseweg (N631) en de Vincent van Goghstraat wijzigt van de zuidzijde (Klein Vospad) naar de Noordzijde (grond ProRail) van het spoor. De meerderheid van de raad stemde op 2 november in met de wijziging.

September 2020: Voorontwerp bestemmingsplan N631 onderdoorgang spoor Rijen ter inzage

Het college heeft besloten om het vooront­werp bestemmingsplan “N631 onderdoor­gang spoor Rijen” (Oosterhoutseweg) ter inzage te leggen van 2 september t/m 13 oktober 2020. Dit voorontwerp bestem­mingsplan maakt de realisatie van de on­derdoorgang bij de Oosterhoutseweg mo­gelijk. De provincie is de initiatiefnemer van dit project en wordt hierbij ondersteund door de gemeente. De provincie organiseerde hierover een online bijeenkomst op 29 september 2020.

Juni 2020: Gemeenteraad stelt Gebiedsvisie Stationsomgeving Rijen vast

Op 4 juni 2020 stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie Stationsomgeving Rijen vast. Voordat de gemeente een nieuw bestemmings­plan maakt, komt er eerst een gebiedsvisie. Deze visie geeft een wensbeeld van het toe­komstige stationsgebied en omgeving. In een gebiedsvisie staan alle wensen van dat gebied (ook van delen waar de gemeente geen eigenaar van is). De gebiedsvisie is daarom vaak groter dan het bestem­mingsplan.

September 2019: Raad geeft opdracht voorbereiding herontwikkeling stationsomgeving

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de komende twee jaren de herontwikkeling van de stationsomgeving verder voor te bereiden, waarbij de voorgestelde inrichting van de Julianastraat en van het kruispunt met de Constance Gerlingsstraat, alsmede de inrichting van de spoorwegonderdoorgang als woonstraat, uitgangspunten zijn.

November 2018: Raad kiest westelijk tracé ondertunneling spoorwegovergang

Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten om voor het project ‘Spoorzone Rijen’ te kiezen voor het westelijk tracé voor de ondertunneling van de spoorwegovergang. Hiermee is een volgende stap gezet op weg naar verbetering van de spoorzone in Rijen. Deze keuze is ook het uitgangspunt voor de aankoop van de eerste aangeboden woningen, die gaan wijken voor de aanleg van een tunnel. Bewonerswerkgroepen betrekken we bij de vervolgstudies en het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.

September 2018: college geeft opdracht inpassingsonderzoek tunnel Julianastraat

Na de zomervakantie heeft het college aan Houtman+Sander landschapsarchitectuur opdracht gegeven om een zogenaamd inpassingsonderzoek te verrichten. Dit inpassingsonderzoek is gericht op de Zuidzijde van Rijen: Julianastraat. Hierbij is onderzocht of het voor de tunnel noodzakelijk is om aan de Oost- of Westzijde ruimte te creëren. Het onderzoek heeft zich niet gericht op de Noordzijde van spoorzone Rijen: Stationsstraat, omdat uit eerdere onderzoeken bleek dat daar voor de inpassing geen verwervingen nodig zijn.

Het raadsvoorstel over het inpassingsonderzoek staat op de agenda van de commissievergadering Ruimte van donderdag 25 oktober en de raadsvergadering van maandag 12 november. Het raadsvoorstel wordt door de griffier op de website geplaatst en kunt u na plaatsing vinden op gilzerijen.raadsinformatie.nl.

Bekijk hier (PDF, 19.267 kb)  het inpassingsonderzoek.

Op woensdag 17 oktober en woensdag 24 oktober hebben er twee bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Bekijk hier de verslagen:

Zomer 2018: Planstudie halverwege: tunnel met vernieuwd station in beeld als oplossing voor spoorzone Rijen

Een planstudie moet antwoord geven op de vraag wat er moet gebeuren om de spoorzone te verbeteren en om knelpunten op te lossen. Het onderzoek is in de zomer van 2018 halverwege. Het college stelt de gemeenteraad voor om het voorkeursalternatief in het onderzoek nader te onderzoeken. Het voorkeursalternatief houdt in dat een tunnel de overgang Julianastraat-Stationsstraat vervangt. De tunnel heeft een doorrijdhoogte van 3.50 meter en is geschikt voor fietsers en voetgangers. De personenauto is er te gast. De brandweer maakt bij een uitruk gebruik van de tunnel. Het middenperron verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar. Voor de gemeente is deze voorkeursvariant onlosmakelijk verbonden aan een tunnel op de N631 Rijen-Oosterhout. Op 9 juli 2018 heeft de gemeenteraad om de opdracht te geven om de voorkeursvariant nader te onderzoeken.

2018: Planstudie halverwege: tunnel met vernieuwd station in beeld als oplossing voor spoorzone Rijen

Een planstudie moet antwoord geven op de vraag wat er moet gebeuren om de spoorzone te verbeteren en om knelpunten op te lossen. Het onderzoek is halverwege. Het college stelt de gemeenteraad voor om het voorkeursalternatief in het onderzoek nader te onderzoeken. Het voorkeursalternatief houdt in dat een tunnel de overgang Julianastraat-Stationsstraat vervangt. De tunnel heeft een doorrijdhoogte van 3.50 meter en is geschikt voor fietsers en voetgangers. De personenauto is er te gast. De brandweer maakt bij een uitruk gebruik van de tunnel. Het middenperron verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt aan iedere zijde van het spoor een perron. De perrons zijn vanuit de tunnel bereikbaar. Voor de gemeente is deze voorkeursvariant onlosmakelijk verbonden aan een tunnel op de N631 Rijen-Oosterhout.

Voorafgaand aan een besluit over het vervolg van het onderzoek voert de gemeente gesprekken met de omwonenden. Op woensdag 27 juni tussen 19.30 en 21.30 uur is er een inloopavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen. U kunt tussen deze tijdstippen gewoon binnenlopen op een tijd die u goed uitkomt. U kunt binnen via de bordeszijde van het gemeentehuis. Projectteammedewerkers zijn aanwezig om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op 9 juli 2018 is het aan de gemeenteraad om de opdracht te geven om de voorkeursvariant nader te onderzoeken.

2017: Toekomst Spoorzone in Rijen

In onderstaand te downloaden bestand kunt u de stand van zaken betreffende de Spoorzone in Rijen lezen.

Toekomst Spoorzone (PDF, 3.136 kb) 

2017: Geld vrijgemaakt voor planstudie naar nieuwe stationsomgeving NS-station Gilze-Rijen

In april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om geld vrij te maken voor een planstudie naar een nieuwe stationsomgeving NS-station Gilze-Rijen. De gemeente is de opdrachtgever voor deze planstudie. Het ministerie, de provincie, Prorail en de gemeente betalen de onderzoekskosten van 400.000 euro. Een planstudie moet antwoord geven op de vraag wat de beste maatregelen, samenhang en volgorde zijn om de maatregelen uit te voeren. Daarnaast moet het onderzoek aangeven wat de benodigde budgetten zijn. De volgende maatregelen maken onderdeel uit van de planstudie:

 • geluidswerende maatregelen voor omwonenden;
 • aanpassen perron op NS-station Gilze-Rijen;
 • aanleg voetgangers- en fietstunnel bij het station;
 • opheffen wachtspoor bij NS-station;
 • veiliger maken overweg aan de Julianastraat/Stationsstraat.

Deze maatregelen sluiten aan op het ontwerp ‘Vliegwiel’ uit de Toekomstvisie, zoals in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De planstudie duurt ruim twee jaar. Naar verwachting kan de gemeenteraad eind 2018 een besluit nemen over het plan van aanpak voor de nieuwe stationsomgeving.

2016: Toekomst wachtspoor

2016: Het wachtspoor bij NS-station Gilze-Rijen is niet meer in gebruik maar ligt er nog wel. Het wel of niet handhaven van dit spoor is van groot belang voor de uitwerking van de plannen in de Spoorzone.

Uit onderzoek blijkt dat het wachtspoor niet meer nodig is en kan worden verwijderd. De gemeente heeft aan ProRail gevraagd dat in gang te zetten. Het is aan Prorail om hiervoor een verzoek te doen aan het Ministerie. In een memo (PDF, 94 kb)  is uiteen gezet wat het belang van deze ontwikkeling is.

2015: Uitvoeringsstrategie Spoorzone

In onderstaand te downloaden document kunt u de Uitvoeringsstrategie lezen.

Uitvoeringsstrategie (PDF, 3.139 kb) 

2014: Toekomstvisie Spoorzone Rijen

In februari 2014 heeft de gemeenteraad vastgesteld de Toekomstvisie Spoorzone Rijen. Daarbij heeft de raad gekozen voor het ontwerp ‘Het Vliegwiel’, dat o.a. voorziet in een tunnel voor voetgangers en fietsers bij het station in combinatie met het openhouden van de overweg aan de Stationsstraat/Julianastraat.

De gemeente heeft adviesbureau Stec daarna opdracht gegeven om een zogenaamde Uitvoeringstrategie te maken: een plan waarin wordt uitgewerkt wat er allemaal gedaan moet worden om die Toekomstvisie ook werkelijkheid te maken. Stec is hiermee aan de slag gegaan in samenspraak met o.a. Prorail, NS, gemeente, provincie en stakeholders.

De gemeenteraad heeft deze Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen uiteindelijk in juni 2015 vastgesteld.

Belangrijke onderdelen uit de strategie zijn: 

 • Verbeteren van het station (perron);
 • Verwijderen van het wachtspoor;
 • Verwijderen van het overpad en aanleg voetgangers-fietstunnel bij het station;
 • Verbeteren/beveiligen van de overweg Stationsstraat/Julianastraat;
 • Aanleg van parkeerruimte aan de zuidzijde van het station;
 • Verbeteren van de bewegwijzering e.d. naar het Centrum, Haansberg/Aeroparc en Vliegbasis; 
 • Aanleg van een tunnel voor alle verkeer in plaats van de overweg Vijf Eikenweg/Oosterhoutseweg. 

Het gemeentebestuur heeft het plan met een begeleidende brief d.d. 23 juni 2015 toegestuurd aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Met haar brief van 21 januari 2016 heeft de Staatsecretaris daarop gereageerd.

De Staatssecretaris schrijft o.a. dat medio dit jaar een besluit zal worden genomen over het al dan niet verwijderen van het zgn. wachtspoor in Rijen. Dat besluit is erg belangrijk voor de verdere uitwerking.

Op dit moment heeft de gemeente overleg met het Ministerie, Prorail en gemeente over het vervolg.

Per memo van 9 maart 2016 (PDF, 97 kb)  heeft wethouder Willem Starreveld een beknopte samenvatting gegeven van de stand van zaken van dit project. Bijbehorende brieven treft u hieronder aan:

2014: Geluidschermen

Op deze pagina vindt u informatie betreffende de geluidschermen.

Downloads