Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Gilze en Rijen. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

LET OP: Stukken inzien? Laat ze toesturen of kijk op www.overheid.nl

Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, hebben we onze openingstijden aangepast. We bieden zoveel mogelijk diensten digitaal aan. Zo kunt u tijdelijk stukken die ter inzage liggen thuis inkijken. U kunt niet naar het gemeentehuis komen om stukken in te zien.

Via www.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u al stukken digitaal inzien.

Daarnaast bieden we nu tijdelijk de mogelijkheid om stukken per mail of per post te ontvangen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem dan contact op met ons via 14 0161  of info@gilzerijen.nl.

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam van een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@gilzerijen.nl of via telefoon: 14 0161.

Gelden er nog niet-digitale bestemmingsplannen?

Sinds 2010 is het digitale bestemmingsplan leidend en niet de papieren of pdf-versie. Er zijn nog een aantal bestemmingsplannen geldig van voor die datum. Die vindt u niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van enkele plannen zijn pdf-versies beschikbaar:

 • Bestemmingsplan Kom Molenschot
 • Bestemmingsplan Kom Hulten
 • Enkele locaties in het buitengebied

Voor de overige locaties en meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@gilzerijen.nl of via telefoon: 14 0161.

Bestemmingsplannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voor vaststelling doorloopt een bestemmingsplanprocedure een aantal vaste stappen. Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn:

Voorbereidingsbesluiten

 • Geen voorbereidingsbesluiten in procedure.

Voorontwerp bestemmingsplannen in procedure

Ontwerp bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen (beroepsfase)

Hoe wijzig ik een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplanwijziging kunt u aanvragen met een principeverzoek.

Wat is een principeverzoek?

Past uw (bouw)plan niet in het huidige bestemmingsplan en bestaat er ook geen afwijkingsmogelijkheid? Dan kunt u om bestemmingsplanwijziging vragen. Dien hiervoor een principeverzoek bij ons in. Met een principeverzoek vraagt u het college van burgemeester en wethouders of zij in principe bereid zijn medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming. Het college kan op dat moment slechts aangeven in principe bereid te zijn medewerking te verlenen omdat zij niet in alle procedures het bevoegd gezag zijn dat het plan definitief vaststelt. In een aantal procedures ligt die bevoegdheid bij de raad.

Na een principe uitspraak van het college moet altijd een procedure gevolgd worden om de wijziging definitief vast te leggen.

Hoe dien ik een principeverzoek in?

Voor een goede beoordeling levert u bij ons aan:

 1. uw contactgegevens en telefoonnummer;
 2. een schriftelijke toelichting van het plan: wat u wilt wijzigen;
 3. situatietekening met maatvoering waarop aangegeven is wat de huidige situatie is en wat de gewenste toekomstige situatie is. Op de tekening moet te zien zijn waar het parkeren op het terrein plaats vindt en hoe het terrein ontsloten wordt;
 4. ondersteunde foto’s.

U stuurt uw verzoek naar info@gilzerijen.nl of per post naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Behandeltermijn principeverzoek

Op dit moment kunnen we nieuwe principeverzoeken niet direct in behandeling nemen. Dat komt omdat we steeds meer en complexere principeverzoeken krijgen. Daardoor hebben we een achterstand met het beoordelen van principeverzoeken. We kunnen momenteel niet precies aangeven wanneer we nieuwe principeverzoeken in behandeling kunnen nemen. De behandeltermijn kan oplopen tot meer dan zes maanden. Zodra we een verzoek in behandeling nemen, ontvangt u als indiener daarover bericht. We wijzen dan een contactpersoon toe die inhoudelijk vragen kan beantwoorden. Onze excuses voor het ongemak.

Uitkomst

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u het besluit van het college over uw principeverzoek. De reactie kan zijn:

 • Positief: wij willen in principe meewerken. Het kan zijn dat wij de voorwaarde stellen dat u uw plannen op onderdelen aanpast.
 • Negatief: wij willen in principe niet meewerken.

Wij beoordelen uw principeverzoek op hoofdlijnen. Dit betekent niet altijd dat we definitief aan uw plannen meewerken. Uw plannen moeten ook aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld aan het Bouwbesluit en milieuwetgeving. Verder kijken we naar de maatschappelijke haalbaarheid. Werken wij (uiteindelijk toch) niet mee aan uw plannen, dan motiveren wij dit uiteraard.

Wat kost het in behandeling nemen van een principeverzoek?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek moet u leges betalen. De leges bedragen in 2021 € 850,00. Deze kosten stelt de gemeenteraad jaarlijks vast in de legesverordening. Als wij uw principeverzoek ontvangen bekijken we eerst of het daadwerkelijk een principeverzoek betreft of dat de wens past in het geldende bestemmingsplan. Als het daadwerkelijk een principeverzoek betreft nemen wij het principeverzoek in behandeling en verzoeken wij u om de leges te betalen. Is het geen principeverzoek dan nemen wij contact met u op.

Vervolgtraject na het principeverzoek

Na een positieve reactie op uw principe uitspraak van het college moet altijd een procedure gevolgd worden om de wijziging definitief vast te leggen. Na een positieve reactie op uw principeverzoek hoort u:

 • wat de vervolgstappen zijn;
 • welke gegevens u verder nog moet aanleveren;
 • wat de kosten zijn. Let op: dit zijn niet de kosten voor het principeverzoek maar de procedurekosten. Voor het vervolgtraject gelden andere kosten, afhankelijk van de procedure en complexiteit wie uw contactpersoon is bij de verdere procedure.

Waar vind ik de gemeentelijke structuurvisie?

De gemeente Gilze en Rijen kent verschillende visiedocumenten, deze vindt u hier.