Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen maken ingevolge het bepaalde in artikel 7.19, vierde lid van de Wet milieubeheer (Wm) het volgende bekend. In het kader van de behandeling van een bestemmingsplanherziening, waarvan de gemeente zelf de initiatiefnemer is, voor de realisatie van een onderdoorgang in de Stationsstraat en Julianastraat onder de spoorweg Breda – Tilburg en aangrenzende infrastructurele aanpassingen en overige ontwikkelingen, heeft de gemeente een  ‘Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ gemaakt. De beoogde activiteiten waaruit de ontwikkeling bestaat staan vermeld in bijlage D van het Besluit m.e.r., maar omdat de drempelwaarden van de betreffende categorieën van Bijlage D niet worden overschreden, geldt de vormvrije m.e.r. beoordelingsplicht.

De ‘Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ is getoetst aan de criteria genoemd in bijlage III van de Europese richtlijn inzake milieueffectbeoordeling (‘betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’, 2011/92/EU). Burgemeester en wethouders hebben op 21 september 2021 besloten dat voor de activiteiten die met het in procedure te brengen bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen mogelijk worden gemaakt geen formele milieueffectbeoordeling dan wel milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geoordeeld is dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Ter inzage

Het besluit en de ‘Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ liggen vanaf 28 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de frontoffice in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Rijen. Openingstijden: maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur, donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en donderavond van 17:00 tot 19:00 uur. Heeft u vragen over het besluit, maak dan online een afspraak,door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl.

Geen bezwaar en beroep

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en belangenorganisaties niet als direct belanghebbende worden gezien. Zij kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure, ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r-beoordelingsbesluit is genomen.

Rijen, 21 september 2021

Het college,

R.M. Wiersema                                D.A. Alssema

secretaris                                           burgemeester