Bestemmingsplan Altenaweg 8 in Gilze

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming ‘agrarisch’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘wonen’. De bestaande pluimveehouderij wordt hiermee gesaneerd. Daarnaast wordt op het naastgelegen perceel Altenaweg 6a de reeds bestaande zonneweide positief bestemd door de bestemming ‘bedrijf’ op te nemen. Het bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 24 december tot en met 3 december gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;

uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.