Bestemmingsplan D’n Steenakker, Ridderstraat te Gilze

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat het Bestemmingsplan d’n Steenakker, gelegen tussen de Ridderstraat, fietspad Warande en Vogelvucht te Gilze, ongewijzigd is vastgesteld op 2 november 2020. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat tussen de Ridderstraat, fietspad Warande en Vogelvlucht in Gilze een groen uitloopgebied wordt gerealiseerd. Het gebied is nadrukkelijk bedoeld om te gebruiken, om te spelen, te beleven of voor een wandeling. Met voorliggend bestemmingsplan wordt door de omzetting van de agrarische bestemming naar Groen de realisatie van het groen uitloopgebied planologisch-juridisch mogelijk gemaakt.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten ligt van 12 november 2020 tot en met 23 december 2020 voor een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPSteenakker-VG01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroepen voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om(g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerpexploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gilze en Rijen, 9 november 2020