Bestemmingsplan Horst 58 in Gilze en besluit hogere waarde

 

Het bestemmingsplan voor Horst 58 in Gilze maakt het mogelijk, dat men er een woonerf kan realiseren met drie vrijstaande woningen. Daarnaast heeft het college een ‘besluit hogere waarde’ genomen, omdat een aantal woningen een minimale overschrijding heeft van lawaai van wegverkeer.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 4 december 2018 tot en met 14 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, de heer Gorissen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 088-3821089.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp-bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp-exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp-exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan te hebben ingediend.