Bestemmingsplan N282

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze en Rijen willen de provinciale weg N282, van de Vijfeikenweg tot Hulten, verbreden en bij Hulten omleggen. Daarvoor is het bestemmingsplan N282 opgesteld.

In opdracht van de provincie is een herziening van het bestemmingsplan voor de tracé opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het bestemmingsplan N282 is op 20 februari 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Daartegen zijn een aantal beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 15 mei 2019 een tussenuitspraak gedaan, waarin de gemeente is opgedragen om binnen 26 weken een aantal gebreken te herstellen. 

De gemeenteraad heeft om die reden op 11 november 2019 het herstelbesluit bestemmingsplan N282 genomen. De herstelde gebreken zijn: 

Plandeel fietsverbinding ten noorden van restaurant “Stad Parijs” (Rijksweg 6, Hulten)

  • Wijziging verbeelding, toevoegen strook met bestemming ‘Agrarisch’, met bijbehorende dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen, voor het mogelijk maken van een fietsverbinding tussen restaurant “Stad Parijs” (Rijksweg 6 Hulten) en het nieuwe fietspad Oude Baan naar fietsbrug Burgemeester Letschertweg. 

Plandeel afbuiging Rijksweg – Burgemeester Ballingsweg

  • Het toevoegen aan de toelichting van het document “Aanvulling op de toelichting van het bestemmingsplan N282 in het kader van de bestuurlijke lus” d.d. 22 oktober 2019, met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen.
  • Het wijzigen van de verbeelding, waarbij het gehele perceel van “Restaurant ‘t Vliegveld” (Rijksweg 25, Hulten) binnen het bestemmingsplan “N282” valt en de bestemming van het perceel wijzigt naar ‘Wonen-1’ en ‘Groen’, met bijbehorende dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen;
  • Het wijzigen van de regels ten aanzien van (enkele delen van) begripsbepalingen, de bestemming ‘Wonen-1’, enkele algemene regels – waaronder een ‘bestaande maten regeling’ en een ‘parkeerregeling’ – en de toevoeging van een Staat van bedrijven ‘functiemenging’. 

Het via het herstelbesluit gewijzigde bestemmingsplan “N282” met bijbehorende documenten ligt met ingang van vrijdag 15 november tot en met vrijdag 27 december 2019 voor de duur van 6 weken ter inzage. Het via het herstelbesluit gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPN282-VA02. U kunt het gewijzigde bestemmingsplan en bijbehorende documenten gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Peter Rutgers, bereikbaar via tel.: 088-3821348. 

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het herstelbesluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 20 februari 2017, tot vaststelling van het bestemmingsplan “N282”, hoeven dat niet opnieuw te doen, voor zover hun beroep betrekking heeft op ongewijzigd gebleven planonderdelen.
U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het herstelbesluit bestemmingsplan “N282” treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het herstelbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.