Bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”

Provincie Noord-Brabant wil de huidige spoorwegovergang in de N631 (Oosterhoutseweg) ten westen van Rijen (ter plaatse van de Vijf Eiken) vervangen door een onderdoorgang. Daarnaast wil de Provincie de naastgelegen kruising van de N631 met de Nassaulaan vervangen door een rotonde en wil de Provincie de aansluiting van de Broodbaan op de N631 verleggen. Ook kruist de toekomstige snelfietsroute de aan te leggen onderdoorgang. Om deze reconstructies mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Dit is het bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”. Het bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 5 augustus 2021 tot en met 15 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, dhr. Tom de Kousemaeker, bereikbaar via tel.: 088-3821392.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet de brief tevens dateren en ondertekenen. U kunt dit doen van 5 augustus 2021 tot en met 15 september 2021.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • belang hebt bij het bestemmingsplan, of
  • hebt gereageerd (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, indien u beroep instelt, u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.