Niet vaststellen bestemmingsplan Oranjestraat 100, Gilze

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend het bestemmingsplan Oranjestraat 100, Gilze niet vast te stellen. Dit heeft de gemeenteraad in de vergadering van 11 juni 2018 besloten.

Het ontwerpbestemmingsplan betrof een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Oranjestraat 100 waarbij werd beoogd drie grondgebonden woningen aan het bebouwingslint van de Oranjestraat te realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan lag van 13 oktober 2015 tot en met 23 november 2015 voor iedereen ter inzage. 

Het raadsbesluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan Oranjestraat 100, Gilze ligt met ingang van 10 juli 2018 tot en met 20 augustus 2018, zes weken ter inzage. U kunt het raadsbesluit gedurende bovengenoemde periode inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het raadsbesluit inzien via de website van de gemeente, gilzerijen.raadsinformatie.nl, bij de stukken van de raadsvergadering van 11 juni 2018. De stukken van het bestemmingsplan “Oranjestraat 100, Gilze” kunt u vinden onder agendapunt 8. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer Tom de Kousemaeker, bereikbaar via 088-3821 392.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het raadsbesluit tot het niet vaststellen van het plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het niet vaststellen van het bestemmingsplan Oranjestraat 100 Gilze heeft tot gevolg dat het voorgaande bestemmingsplan Woongebied Gilze blijft gelden op de locatie. Dit bestemmingsplan kunt u raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Degene die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan worden per brief van het besluit en over het verdere vervolg op de hoogte gebracht.