Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Laarspad

Ruimte voor Ruimte C.V. wil aan de zuidkant van Gilze de nieuwe woonwijk Ruimte voor Ruimte Laarspad ontwikkelen. Deze woonwijk zal ruimte bieden aan kopers die zelf een woning willen laten bouwen. Er is ruimte voor grote en kleine kavels.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Op 17 februari 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging ziet op het toevoegen van een dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 10 maart tot en met 20 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, via IDN NL.IMRO.0784.BPRvRLaarspad-VG01.

Hoe kunt u beroep indienen?

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wilt u hier een bouwkavel kopen?

Alle bouwkavels (de Ruimte voor Ruimte kavels en de reguliere kavels) in het project worden verkocht via Ruimte voor Ruimte. U kunt zich als belangstellende aanmelden via: www.ruimtevoorruimte.com/gilze.