Vastgesteld bestemmingsplan Hulteneindsestraat 15, 15a, 17, 19 Hulten

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2019 het bestemmingsplan Hulteneindsestraat 15, 15a, 17 en 19 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat als gevolg van de sanering van een intensieve veehouderij aan de Hulteneindsestraat 15 t/m 19 (2 bouwvlakken) er sprake is van het herbestemmen van Hulteneindsestraat 15, 15a en 17 naar Wonen en 19 naar een akkerbouwbedrijf. Ter plaatse worden geen nieuwe woningen opgericht. Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 2 juli tot en met 12 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, mevrouw Hilda Schefferlie, bereikbaar per mail via hildaschefferlie@abg.nl of telefonisch via tel.: 088-3821105.

Tijdens de ter-inzage-termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.