Ontwerp bestemmingsplan 'Stationsomgeving Rijen'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat van 28 september 2021 tot en met 8 november 2021 ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsomgeving Rijen’, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPStationsomgRijen-ON01. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Het ontwerpbesluit Hogere Waarde Spoorweglawaai voor Stationsomgeving Rijen

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan ‘Stationsomgeving Rijen’ voorziet in de aanleg van de onderdoorgang met bijbehorende infrastructurele en bouwkundige voorzieningen. Om de onderdoorgang te realiseren dienen ten zuiden van het spoor meerdere panden gesloopt te worden. Het bestemmingsplan voorziet aan de zuidwestzijde in een nieuwe stedenbouwkundige invulling in de vorm van geïntensiveerde woningbouw met ontsluitingsweg, parkeervoorzieningen en een woonstraat, aan de zuidoostzijde wordt in het bestemmingsplan een fietsenstalling mogelijk gemaakt met een ontsluiting op de Julianastraat.

Naast deze infrastructurele ontwikkelingen voorziet het plan in een tijdelijke werk- en bereikbaarheidsstrook in de Stationsstraat ten tijde van de realisatie van de onderdoorgang. Tot slot ligt ook een deel van het tracé van de toekomstige snelfietsroute tussen Breda en Tilburg in het plangebied.

Waar gaat het ontwerpbesluit Hogere Waarde Spoorweglawaai over?

Uit akoestisch onderzoek d.d.  12 juli 2021, uitgevoerd door Cauberg Huygen (bijlage 4 van het ontwerpbestemmingsplan), blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB(A) voor spoorweglawaai op de gevels van de nieuw te realiseren woningen aan de Julianastraat en aan het Stationsplein wordt overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 68 dB(A). Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze maximale grenswaarde in eerste instantie overschreden wordt.
Er zijn hogere waarden nodig en deels dove gevels. Door het treffen van maatregelen wordt bij woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, minimaal één gevel geluidluw uitgevoerd. Er wordt een hogere waarde van maximaal 68 dB(A) vastgesteld.

Hoe kunt u het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken?

  • Het ontwerp bestemmingsplan ‘Stationsomgeving Rijen’ ligt van 28 september 2021 tot en met 8 november 2021, voor 6 weken ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPStationsomgevingRijen-ON. U kunt het bestemmingsplan tijdens bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Miranda Pals, bereikbaar via tel.: 140161 of via Mirandapals@abg.nl.
  • Het ontwerpbesluit Hogere Waarde Spoorweglawaai is in te zien via de gemeentelijke website www.gilzerijen.nl/spoor.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

U kunt uw zienswijze indienen van 28 september 2021 tot en met 8 november 2021, uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen. In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de behandelend medewerker, Miranda Pals, bereikbaar via tel.: 140161 of via Mirandapals@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit Hogere Waarde Spoorweglawaai?

U kunt uw zienswijze indienen van 28 september 2021 tot en met 8 november 2021, uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen. In de brief geeft u aan op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de behandelend medewerker Jelle Lauf, bereikbaar via tel.: 088-3821136 of via Jellelauf@abg.nl.