Ontwerp bestemmingsplan Tussen de Leijen

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat vanaf dinsdag 6 juli 2021 tot en met maandag 16 augustus 2021 ter inzage liggen:

  • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen', bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0784.BPTDLeijen-ON02 met de bijbehorende bestanden en onderzoeken;
  • Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai voor Tussen de Leijen;
  • Het verzoek tot herbegrenzing van het werkingsgebied ‘verstedelijking afweegbaar’ in Interim omgevingsverordening Noord-Brabant aan gedeputeerde Staten.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het woongebied van Rijen. Het plan ligt aan de noordoostkant van de kern. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Hannie Schaftlaan, Mosstraat en Zwarte Dijk. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft al een keer ter inzage gelegen van 16 maart 2021 tot en met 26 april 2021. We leggen het ontwerp bestemmingsplan opnieuw ter inzage, vanwege de toevoeging van het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai en het verzoek tot herbegrenzing van het werkingsgebied ‘verstedelijking afweegbaar’ aan de provincie Noord-Brabant.

Een volledige lijst met aanpassingen is te vinden op onze website: www.gilzerijen.nl/tussendeleijen.

De reeds ingediende zienswijzen die zijn ontvangen op de eerste ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan blijven in behandeling. Daarnaast behoudt u het recht om een nieuwe zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit Hogere waarde verkeerslawaai en  het verzoek tot herbegrenzing werkingsgebied ‘verstedelijking afweegbaar’ aan de Provincie Noord-Brabant. Onderaan deze publicatie staat hoe een zienswijze kan worden ingediend.

Ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai

Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 53 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en Mosstraat.

Verzoek herbegrenzing werkingsgebied ’verstedelijking afweegbaar’ Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Het plangebied van Tussen de Leijen ligt niet geheel binnen het werkingsgebied ’verstedelijking afweegbaar’ van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant van de Provincie Noord-Brabant. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de aanduiding ’verstedelijking afweegbaar’ te wijzigen. Het voornemen om het gemotiveerde verzoek te doen als bedoeld in artikel 5.3 lid 4 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant maakt deel uit van de voorbereiding van het bestemmingsplan. Onderdeel van dit verzoek is ook concept Groenplan met landschappelijke inpassing en een concept beeldkwaliteitsplan.

Tegen het voorgenomen verzoek om herbegrenzing van de Verordening ruimte kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Na afloop van de ter inzage legging wordt het gemotiveerd verzoek tot herbegrenzing conform artikel 6.2 lid 2 ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Ingediende zienswijzen op dit onderdeel worden met het verzoek tot herbegrenzing meegestuurd.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Tussen de Leijen, het verzoek om herbegrenzing werkingsgebied ’verstedelijking afweegbaar' en het ontwerp besluit hogere waarde wegverkeerslawaai liggen met ingang van 6 juli 2021 tot en met maandag 16 augustus 2021, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Hoe kunt u de stukken inzien?

De stukken kunt u op de volgende wijze inzien:

  • Het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Het ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai is in te zien via de website www.gilzerijen.nl/tussendeleijen.
  • Het verzoek om herbegrenzing van het werkingsgebied ‘verstedelijking afweegbaar’ is opgenomen als bijlage 5 in het ontwerpbestemmingsplan.
  • Het concept groenplan, met daarin een landschappelijke inpassing, is opgenomen als bijlage 1 in het ontwerpbestemmingsplan.
  • Het ontwerp bestemmingsplan, het verzoek om herbegrenzing van het werkingsgebied 'verstedelijking afweegbaar’ en het ontwerp besluit hogere waarde wegverkeerslawaai liggen gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ook ter inzage in het gemeentekantoor te Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl.
  • Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider, dhr. Nouwen of behandelend medewerker mvr. Huijskens, bereikbaar via tel.: 14 0161 of kristiehuijskens@abg.nl.

Crisis- en herstelwet

De ontwikkellocatie Tussen de Leijen, gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’, betreft een project als bedoeld in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van state. In de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan zal melding worden gemaakt dat de Crisis- en herstelwet zal worden toegepast.