Definitieve omgevingsvergunning Mosstraat 23 A in Rijen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Gilze en Rijen hebben besloten de omgevingsvergunning voor het adres Mosstraat 23 A in Rijen te verlenen. Het betreft een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een loods (t.b.v. houtverbrandingsinstallatie WKK en mestverwerkingsinstallatie), het afwijken van het bestemmingsplan en het veranderen van de milieu-inrichting op het adres Mosstraat 23 A in Rijen.

Waar vindt ik de omgevingsvergunning?

In opdracht van initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld dat als bijlage dient bij de te verlenen omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning en bijlagen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO nummer van de ontwerp omgevingsvergunning is NL.IMRO.0784.PBMOSSTRAAT23v2-VG01.

Wanneer en hoe kan ik reageren?

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen. De omgevingsvergunning ligt met ingang vanaf van 10 augustus 2021 tot en met 20 september 2021 ter inzage. U stuurt uw beroepschrift naar:

 • Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
  Team Bestuursrecht
  Postbus 90006
  Breda

De volgende informatie moet in uw beroepschrift staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • uw handtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt;
 • de gronden waarom u beroep instelt.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een beroepschrift heeft ingediend. U vraagt deze voorziening aan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, team bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening betaalt u griffierecht. Bij de rechtbank kunt u navragen hoeveel dat precies is.

Als tegen het verlenen van de omgevingsvergunning beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.