Vastgesteld bestemmingsplan Alphensebaan 70 te Gilze

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad op 4 november 2019 het bestemmingsplan Alphensebaan 70 te Gilze gewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening vloeit voort uit een omissie voor het betreffende perceel in het bestemmingsplan Buitengebied Gilze en Rijen 2013, waardoor de bestemming op deze locatie niet in overeenstemming was met het destijds genomen besluit van de gemeenteraad. Het voorliggende bestemmingsplan “Alphensebaan 70, Gilze” beoogt deze specifieke omissie te repareren waardoor ter plaatse via een bestemming ‘Gemengd’ zowel het loonwerkbedrijf als ook de intensieve veehouderij nu correct verankerd zijn. 

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 14 januari t/m 24 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via de website www.gilzerijen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, mevrouw Hilda Schefferlie, bereikbaar per mail via hildaschefferlie@abg.nl of telefonisch via tel.: 088-3821105. 

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.