Vastgesteld bestemmingsplan Alphenseweg ong. in Gilze

De initiatiefnemer heeft voor de locatie Alphenseweg ong. in Gilze een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Dit bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch‘ naar de bestemming ‘wonen‘ om tussen de Alphenseweg 10 en 12 één ruimte-voor-ruimte-woning mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is op 11 februari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders op 22 december 2020 het besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai voor de Alphenseweg ong. genomen. Het ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai ziet in op het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 53 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Alphenseweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 9 maart 2021 tot en met 19 april 2021 voor 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, de heer A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Tijdens de ter-inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.