Vastgesteld bestemmingsplan Bessemeindseweg 10

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wro bekend, dat de gemeenteraad op 1 maart 2018 het bestemmingsplan Bessemeindseweg 10 in Gilze gewijzigd heeft vastgesteld.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Bessemeindseweg 10 in Gilze opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk, dat we op de locatie de aanduiding ‘bedrijfswoning’ wijzigen in de aanduiding ‘plattelandswoning’.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 8 maart 2018 tot en met 18 april 201, gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, dhr. A. van der Zwaluw, bereikbaar via telefoonnummer: 088-3821453.

Tijdens de ter inzagetermijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en u aan kunt tonen, dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.