Vastgesteld bestemmingsplan EVZ Boomkikker-Veenstraat, Molenschot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wro bekend dat de gemeenteraad op 3 mei 2018 het bestemmingsplan EVZ Boomkikker-Veenstraat, Molenschot gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan omvat de percelen aan de Veenstraat 59 en 65, inclusief het tussenliggende perceel, en hoort bij het dorpsgebied van Molenschot. Een deel van de ecologische verbindingszone ten behoeve van de populatie boomkikkers die de gemeente Gilze en Rijen en samenwerkingspartners willen realiseren, wordt gerealiseerd aan de achterzijde van het plangebied. Samenhangend met de bestemmingsverandering ten behoeve van de ecologische verbindingszone voorziet dit bestemmingsplan in het veranderen van de bouw- en bestemmingsvlakken van de locaties Veenstraat 59 en 65. Naar aanleiding van de reële verwerving van gronden is het plangebied, voor wat betreft de bestemming “Natuur” iets uitgebreid ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad besloot ook om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de grondexploitatie is vastgelegd in een realisatieovereenkomst.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 voor de duur van 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende bestanden is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPEVZboomveenst-VA01. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode eveneens inzien tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.gilzerijen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Denise Verhaak, bereikbaar via tel.: 088-3821452.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft, maar aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.