Vastgesteld bestemmingsplan Molenschot, Schoolstraat 24, 26 en 30

Initiatiefnemer heeft het plan om het bedrijfspand Schoolstraat 30 toe te voegen aan het bedrijfspand op de locatie Schoolstraat 24-26. Het bedrijfsperceel wordt hiervoor naar achteren vergroot en de bedrijfswoning aan de Schoolstraat 26 wordt hiervoor gesloopt. Dit betekent een uitbreiding van de werkplaats een nieuwe showroom. In ruil voor de twee bestemde bedrijfswoningen (Schoolstraat 24 en 26, waarvan alleen laatste gebouwd) wordt een bouwvlak voor één burgerwoning aan de Schoolstraat 30 bestemd. Met het plan is sprake van een afname van het totaal te bebouwen oppervlak (160 m²).

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft op 16 december het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 24 december 2019 tot en met maandag 3 februari 2020 ter inzage. Het plan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Niels Olthof, bereikbaar via 088 – 382 16 02.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan. Dit moet bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen.

U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.