Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad op 11 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Oranjestraat 39a, Gilze’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt maximaal twee reguliere woningen mogelijk in het bestaande pand. Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen van 17 februari 2021 tot en met 30 maart 2021, voor 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is: NL.IMRO.0784.BPOranjestraat39A-VG01.

Tijdens de terinzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Indien vragen of opmerkingen heeft over dit plan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mvr. Huijskens. Zij is te bereiken via ons algemene nummer 14 013 of per mail: kristiehuijskens@abg.nl.