Vastgesteld bestemmingsplan Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad op 19 juli 2021 het bestemmingsplan Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan betreft de herontwikkeling van de gronden die vanaf 2022 vrijkomen door de verplaatsing van het huidige installatiebedrijf. Hiervoor in de plaats komen maximaal 35 woningen.

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen van 27 juli 2021 tot en met 6 september 2021 voor 6 weken ter inzage.

Hoe kunt u de stukken inzien?

  1. Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPRectBuijsel2024-VS01.
  2. Op papier in het gemeentekantoor in Rijen, tijdens de openingstijden. Als u dit wilt, moet u eerst een afspraak maken. Dat kunt u digitaal via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of te mailen naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, mevrouw Huijskens, bereikbaar via telefoonnummer 140161.

Hoe kunt u een beroepschrift indienen?

Tijdens de ter inzage-termijn kunnen belanghebbende een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  1. u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  2. U geen zienswijze ingediend heeft en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan of indien u belanghebbende bent;
  3. uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.