Vastgesteld bestemmingsplan Tussen de Leijen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2022 het bestemmingsplan Tussen de Leijen gewijzigd heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai voor Tussen de Leijen genomen.

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het vastgestelde bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 1 maart 2022 tot en met 11 april 2022.

Waar gaat het bestemmingsplan Tussen de Leijen over?

Dit bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het woongebied van Rijen met maximaal 375 woningen. Het plan ligt aan de noordoostkant van Rijen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Hannie Schaftlaan, Mosstraat en Zwarte Dijk.

Waar gaat het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai over?

In de Wet geluidhinder zijn voor wegverkeerslawaai voorkeursgrenswaarden gesteld voor woningbouw waaraan voldaan moet worden. Uit geluidsonderzoek voor het plan Tussen de Leijen blijkt dat de voorkeursgrenswaarden overschreden worden. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 53 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Hannie Schaftlaan, de Zwarte Dijk en de Mosstraat.

Hoe kunt u het bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPTDLeijen-VG01.

U kunt het bestemmingsplan en het Besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai tijdens bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de projectleider, Paul Nouwen, bereikbaar via paulnouwen@abg.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente. Of met de behandelend medewerker, Kristie Huijskens, bereikbaar via kristiehuijskens@abg.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai dan kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 1 maart 2022 tot en met 11 april 2022.

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, indien u beroep instelt, u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. De Raad van State verklaart uw beroep niet-ontvankelijk, indien u binnen de beroepstermijn geen gronden heeft ingediend. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren.

Wanneer treden het bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.