Vastgesteld wijzigingsplan Dongenseweg 25 Rijen

Door de initiatiefnemer is een wijzigingsplan voor de locatie Dongenseweg 25 opgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken ter voldoening aan artikel 3.6 Wro bekend dat het college van Burgemeester en wethouders op 8 mei 2018 het wijzigingsplan Dongenseweg 25 in Rijen ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming wordt gewijzigd van agrarisch naar bedrijf, om zo een hoveniersbedrijf op de locatie mogelijk te maken. Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 mei 2018 tot en met 2 juli 2018 voor de duur van zes weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.WPdongenseweg25-VG01.

U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode eveneens inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Dhr. A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 0883821453.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  1. u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  2. u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  3. uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.