Vastgesteld wijzigingsplan Nieuwstraat 51A Gilze

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen heeft op 23 november 2021 het wijzigingsplan Nieuwstraat 51A heeft vastgesteld. Het college heeft ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal op een andere manier is verzekerd.

Op 23 november 2021 is het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai voor wijzigingsplan Nieuwstraat 51A genomen. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 63 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Nieuwstraat.

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het vastgestelde wijzigingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai en bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 30 november 2021 tot en met 10 januari 2021.

Waar gaat het wijzigingsplan Nieuwstraat 51A over?

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk dat een voormalig kantoorpand met de bestemming ‘Detailhandel’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Hierdoor kunnen er 2 appartementen in de bestaande bebouwing worden gerealiseerd.

Waar gaat het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai over?

In de Wet geluidhinder zijn voor wegverkeerslawaai voorkeursgrenswaarden gesteld voor woningbouw waaraan voldaan moet worden. Uit geluidsonderzoek voor het plan Nieuwstraat 51A blijkt dat de voorkeursgrenswaarden overschreden worden. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 63 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Nieuwstraat.

Hoe kunt u het wijzigingsplan en het Besluit Hogere waarde verkeerslawaai bekijken?

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.WPNieuwstraat51A-VG01. Het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai zit als bijlage 6 bij de Regels in het wijzigingsplan. U kunt het wijzigingsplan en daarmee ook het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het wijzigingsplan tijdens bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid dient u een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of te mailen naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Jurre Bosman, bereikbaar via tel.: 088-3821685.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het wijzigingsplan en/of het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai?

Als u het niet eens bent met het wijzigingsplan en/of het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai dan kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 30 november 2021 tot en met 10 januari 2021.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Belang hebt bij het wijzigingsplan, of
  • Hebt gereageerd (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treden het wijzigingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai werking?

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en het Besluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.