Vastgestelde bestemmingsplan ‘Gagelstraat 15, Molenschot’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad van Gilze en Rijen op 22 mei 2023 het bestemmingsplan ‘Gagelstraat 15, Molenschot’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Met het bestemmingsplan ‘Gagelstraat 15, Molenschot’ wordt het bestaande bouwvlak aangepast, alsmede de paardenbak gereguleerd.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 6 juni 2023 tot en met 17 juli 2023 voor 6 weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.Gagelstraat15-VG01.

Fysiek kunt u de stukken inzien:

U kunt de stukken fysiek inzien op het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl , door te bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Kevin Kanters, bereikbaar via kevinkanters@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan ‘Gagelstraat 15, Molenschot’, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 6 juni 2023 tot en met 17 juli 2023.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  1. Belang hebt bij het bestemmingsplan
  2. Een zienswijze heeft ingediend

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Gagelstraat 15, Molenschot’ treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.