Vastgestelde bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Aardstraat 2 en 2a te Molenschot’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad op 6 juli 2023 het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Aardstraat 2 en 2a te Molenschot’ gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft de wijziging van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Bedrijf' met specifieke bouwaanduiding -agrarisch technisch hulpbedrijf-.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 8 augustus 2023 tot en met 18 september 2023 voor 6 weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

  • Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPAardstraat2en2a-VA01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Gilze en Rijen, raadhuisplein 1 in Rijen. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, hiervoor moet u een afspraak maken of door te bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Marijke Van Gils, bereikbaar via email: marijkevangils@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan , kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 8 augustus 2023 tot en met 18 september 2023.

U kunt alleen beroep instellen als u:

1. Belang hebt bij het bestemmingsplan
2. Een zienswijze heeft ingediend

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroeps- termijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.