Vastgestelde bestemmingsplan Oranjestraat 113, Gilze en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente maken bekend dat de gemeenteraad op 19 juni 2023 het bestemmingsplan Oranjestraat 113, Gilze gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeen teraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2023 het Besluit Hogere Waarde wegver- keerslawaai voor Oranjestraat 113, Gilze genomen. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 63 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Oranjestraat.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft de realisatie van maximaal 41 nieuwe woningen op het perceel Oranjestraat 113 en de daarachter gelegen gronden in Gilze. Hiermee wordt het tankstation gesaneerd.

Waar gaat het ontwerpbesluit Hogere waarde over?

In de Wet geluidhinder is/zijn voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai voorkeursgrenswaarden gesteld voor woningbouw waaraan voldaan moet worden. Uit geluidsonderzoek voor het plan Oranje- straat 113, Gilze blijkt dat de voorkeursgrenswaarden overschreden worden. Dit besluit maakt een ho- gere geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 63 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Oranjestraat. Het besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor het wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 63 dB als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oranjestraat.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 8 augustus 2023 tot en met 18 september 2023 voor 6 weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPOranjestraat113-VG01.

Het besluit Hogere waarde is als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan. Dit is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPOranjestraat113-VG01.

Fysiek kunt u de stukken inzien op:

Het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Rijen. Voor specifieke vragen over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Joost Moelker, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Gilze en Rijen. Voor specifieke vragen over het besluit Hogere Waarde Spoorwegverkeerslawaai kunt u een afspraak maken met Jelle Lauf, bereikbaar via het algemene nummer van de Gemeente Gilze en Rijen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuurs- rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 8 augustus 2023 tot en met 18 september 2023.

U kunt alleen beroep instellen als u:

1. Belang hebt bij het bestemmingsplan
2. Een zienswijze heeft ingediend
3. Belang hebt bij het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai

Crisis- en Herstelwet

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, indien u beroep instelt, u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. De Raad van State verklaart uw beroep niet-ontvankelijk, indien u binnen de beroepstermijn geen gronden heeft ingediend. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.