Voorontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen heeft in haar vergadering besloten het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Stationsomgeving Rijen’ ter inzage te leggen.

Inhoud voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente Gilze en Rijen wil een spoorzone ontwikkelen waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Centraal staat de stationsomgeving, de verbinding met de rest van de gemeente en de bereikbaarheid en ontwikkeling van Rijen Zuid. De gemeente wil een veilige oversteek voor al het lokale verkeer, maar ook een aantrekkelijk gebied en een station met veilige perrons en geluidwerende maatregelen. Ten behoeve van een onbelemmerde en veilige passage van het spoor, en ten behoeve van de bereikbaarheid van de perrons zonder de sporen gelijkvloers te kruisen, is de gemeente Gilze en Rijen voornemens een onderdoorgang aan te leggen. De ontwikkeling wordt gecombineerd met een aantal maatregelen aan het spoor en de buitenruimte. Hiervoor wordt het bestemmingsplan “Stationsomgeving Rijen” voorbereid.

Dit bestemmingsplan voorziet in de aanleg van de onderdoorgang met bijbehorende infrastructurele en bouwkundige voorzieningen. Om de onderdoorgang te realiseren dienen ten zuiden van het spoor meerdere panden gesloopt te worden. Het bestemmingsplan voorziet aan de zuidwestzijde in een nieuwe stedenbouwkundige invulling in de vorm van geïntensiveerde woningbouw met ontsluitingsweg, parkeervoorzieningen en een woonstraat, Aan de zuidoostzijde wordt in het bestemmingsplan een fietsenstalling mogelijk gemaakt met een ontsluiting op de Julianastraat.

Naast deze infrastructurele ontwikkelingen voorziet het plan in een tijdelijke werk- en bereikbaarheidsstrook in de Stationsstraat ten tijde van de realisatie van de onderdoorgang. Tot slot ligt ook een deel van het tracé van de toekomstige snelfietsroute tussen Breda en Tilburg in het plangebied.

Termijn ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen ligt met ingang van 15 december 2020 tot en met 25 januari 2021 voor 6 weken ter inzage.

Informatie bijeenkomst

De gemeente Gilze en Rijen organiseert op 12 januari 2021 om 20.00 uur een bijeenkomst om het bestemmingsplan Stationsomgeving Rijen toe te lichten en vragen te beantwoorden. In verband met COVID-19 is dit een online bijeenkomst. Voor het bijwonen van de online bijeenkomst moet u zich inschrijven. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar secretariaatprojecten@abg.nl.

Hoe kunt u een inspraakreactie indienen?

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Uw inspraakreactie moet binnen de termijn van ter inzagelegging zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving Rijen’.

Om een mondelinge inspraakreactie in te dienen kunt u een afspraak maken met Miranda Pals. U kunt met haar een afspraak maken via MirandaPals@abg.nl.

Hoe kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien?

In verband met coronamaatregelen ligt het voorontwerpbestemmingsplan alleen digitaal ter inzage. Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende bestanden, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPStationsomgRijen-VO, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.gilzerijen.nl/spoor.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Desirée van Zaalen via 088-3821114, 06-42230635 of DesireevanZaalen@abg.nl. Zij noteert uw vragen en zorgt ervoor dat u teruggebeld wordt door de medewerker die uw vragen kan beantwoorden.