Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Besluitenlijst 8 januari 2019

Principeverzoek herbestemming noordzijde Prinsenbosch in Gilze

Het college is in principe bereid mee te werken aan de herbestemming van de noordzijde van Prinsenbosch in Gilze. De indiener van het verzoek moet hiervoor eerst een concrete uitwerking van het plan maken op basis van de gestelde voorwaarden.

Verdiepingsslag structuurvisie stedelijk gebied Gilze en Rijen - Gilze-Zuid en Gilze-West

Het college heeft de opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd om een verdiepingsslag te maken op basis van de structuurvisie voor het gebied Gilze-Zuid en Gilze-West. Centraal hierbij staat de komafronding van de kern Gilze aan de Zuid-Westzijde en de gebiedsontsluiting van Gilze-Zuid.

Voorontwerp bestemmingsplan ‘herontwikkeling Rabobanklocatie’ in Rijen en anterieure grondexploitatieovereenkomst

Het college legt het voorontwerp bestemmingsplan ‘herontwikkeling Rabobanklocatie’ in Rijen voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Rijen en informeert de commissie Ruimte hierover.

Gedoogbeschikking tijdelijke woonunit Kustersstraat in Gilze

Het college verleent een tijdelijke gedoogbeschikking onder voorwaarden voor een periode van twee jaar voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op een stuk grond aan de Kustersstraat in Gilze.

Estrellita – meerjarige subsidie afspraak inclusief bovenlokale uitstraling

Het college heeft een meerjarige subsidieafspraak gemaakt met mandolineorkest Estrellita. Onderdeel van de meerjarige afspraak zijn: een subsidie voor de huisvestingskosten en een bedrag waarmee het college haar waardering toont voor de bovenlokale uitstraling van Estrellita.

Memo financieel toezicht door de Provincie Noord-Brabant op de begroting 2019

Het college stelt de memo ‘financieel toezicht door de Provincie Noord-Brabant op de begroting 2019’ vast en stuurt de memo door naar de gemeenteraad ter informatie.

Plan van aanpak Programma Spoorzone, 2018-2019

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2018 de voorkeursvariant vastgesteld voor de verbetering van de spoorzone in Rijen. Dit is een auto te gast tunnel op de locatie van spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan het college om het ontwerp voor de tunnel het komend jaar uit te werken. Hiervoor heeft het college een plan van aanpak inclusief tijdsplanning en bewonersparticipatie- en communicatieplan vastgesteld. Dit plan van aanpak gaat ter kennisname naar de commissie Ruimte en de bewonerswerkgroep.

Vaststellen geactualiseerde bodemkwaliteitskaarten

Het college stelt de geactualiseerde bodemkwaliteitskaarten vast, zoals beschreven in het rapport actualisatie bodemkwaliteit regio Midden-en West Brabant.

Decembercirculaire 2018

Het college heeft de decembercirculaire 2018 voor kennisgeving aangenomen en neemt de financiële effecten voor 2018 mee bij het opstellen van de jaarrekening 2018. De financiële effecten voor 2019 en daarna neemt het college mee bij het opstellen van de perspectiefnota voor 2020. Het college informeert de commissie Middelen hierover.

Zienswijze herindeling Haaren

De gemeente Haaren wordt opgeheven. Het grondgebied wordt verdeeld over de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. De gemeente Gilze en Rijen is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Het college heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Voortgang verduurzaming sportpark Vijf Eiken

In 2017/2018 is in samenwerking met stichting MOED (Midden-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij voor energie en duurzaamheid) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het sportpark te verduurzamen. De gemeente gaat nu de toepassing van zonnepanelen en ledverlichting uitwerken. Het college informeert de commissie Ruimte hierover.

Wijziging verordening burgerparticipatie adviesraad Sociaal Domein

Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening burgerparticipatie adviesraad Sociaal Domein op een aantal onderdelen te wijzigingen. Met deze wijzigingen geeft de gemeente de Adviesraad een grotere rol bij het ophalen van informatie en het toetsen van de uitvoering van beleid bij inwoners die daar een direct belang bij hebben. De aangepaste verordening legt het college voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Memo stand van zaken jeugdhulp

Het college stelt de memo ‘stand van zaken jeugdhulp’ vast en stuurt deze ter vaststelling door naar de commissie Samenleving. In de memo deelt het college de nieuwe prognose over 2018, de analyse hiervan en de in te zetten acties.

Vragen en een klacht over het regiovervoer

Er is een klacht ingediend door een gebruiker van de Regiotaxi. Verder zijn er vragen gesteld over de werking van de Regiotaxi. De indiener van de klacht krijgt antwoord op zijn vragen. Het college geeft een schriftelijke reactie aan de commissie Samenleving.