Besluiten van 24 april 2018

Elk jaar een nieuw kunstwerk in de gemeente

Door het college is besloten deel te nemen aan het plan om elk jaar een ander kunstwerk op een wisselsokkel geplaatst te krijgen. Het plan komt vanuit de stichting Kunstweek.

Aanbieden jaarrekening ABG-organisatie aan gemeenteraad

Het bestuur van de ABG-organisatie heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld. Het college stuurt de jaarrekening ter kennisname aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 11 juni 2018.

Principeverzoek Julianastraat 90 in Rijen

Het college verleent medewerking aan het wijzigen van de bestemming aan de Julianastraat 90 in Rijen. De bestemming is nu “gemengd” en wijzigt in de bestemming “wonen”.

Samenstelling en werkwijze verkeerscommissie

Door het college is kennisgenomen van de samenstelling en werkwijze van de verkeerscommissie. De verkeerscommissie bestaat uit: adviseurs van Veilig Verkeer Nederland de politie en medewerkers verkeer van de ABG-organisatie. De verkeerscommissie werkt aan de ontwikkelingen op verkeersgebied in de gemeente Gilze en Rijen.

Reactie op advies over cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke onderneming (Wmo)

De adviesraad sociaal domein heeft een ongevraagd advies afgegeven over het Wmo cliëntervaringsonderzoek. Een deel van de adviezen neemt het college over. Het college stuurt een reactie naar de adviesraad.


Besluiten van 17 april 2018

Evaluatieverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2017

Het college heeft het evaluatieverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld. Het evaluatieverslag is ter kennisname doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Subsidieaanvraag Stichting De Weggeefhoek Gilze en Rijen

Het college heeft besloten om voor 2018 tot en met 2021 Stichting De Weggeefhoek Gilze & Rijen ieder jaar een subsidie van € 5.000,- te verlenen.

Maartcirculaire 2018

Door het college is kennisgenomen van de maartcirculaire 2018. In de maartcirculaire geeft het Rijk aan wat haar financiële bijdrage voor de gemeente de komende jaren is. Het document is ter kennisname doorgestuurd aan de gemeenteraad.

Benoeming functionaris gegevensbescherming (FG-er)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Een van de acties hiervoor is dat iedere gemeente in Nederland op 25 mei een functionaris gegevensbescherming (FG-er) heeft aangewezen. Het college heeft een medewerker van de ABG-organisatie aangewezen als FG-er.

Principeverzoek Hulteneindsestraat 15-19

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan omzetting van bestemming intensief agrarisch bedrijf Hulteneindsestraat 15-19. De nieuwe bestemming wordt “burgerwoningen en agrarisch bouwvlak zonder intensieve veehouderij”.

Handhaving onderhoud rijksmonument Prinsenbosch

De gemeente maakt zich zorgen over het achterstallig onderhoud van het Rijksmonument Prinsenbosch. Het gaat met name over de officierswoningen aan de noordzijde van de weg. Daarom ontvangt het COA een bericht met het verzoek om passende maatregelen te treffen en het rijksmonument te onderhouden.


Besluiten van 10 april 2018

Kaderbrief 2019 Regio Hart van Brabant

De gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant heeft de kaders voor de begroting 2019 verzonden aan de deelnemende gemeenten. Het college heeft kennisgenomen van deze kaderbrief.

Voortgangsmemo asielzoekerscentrum Prinsenbosch

Het college stuurt een memo aan de gemeenteraad. Deze memo gaat over de ontwikkelingen rondom asielzoekerscentrum Prinsenbosch. Hierin staat onder andere dat de aanbesteding voor de renovatie is opgestart. Ook meldt het college dat er op korte termijn een handhavend optreden volgt voor de gebouwen aan de noordzijde.


Besluiten van 3 april 2018

Verzoek tot handhaving Dongenseweg 50 in Rijen

Er is een verzoek binnengekomen om handhavend op te treden op het adres Dongenseweg 50. Het college heeft het verzoek voor een deel toegewezen; voor de schutting van de paardenrijbak. Het college heeft dit besluit genomen, omdat er een overtreding van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden.

Kiezen kunstenaar Centrumplan Gilze

De gemeente wil zorgen voor kunst in de openbare ruimte als onderdeel van het project ‘Centrumplan Gilze’. Samen met de kunstcommissie en de klankbordgroep heeft de gemeente gekozen voor het ontwerp van kunstenaar Jan van IJzendoorn.

Contracten standplaatsen oktoberkermissen

Het college heeft besloten om nieuwe contracten met de kermisondernemers af te sluiten voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De kermissen zijn in oktober in Gilze en Rijen en zien er ongeveer hetzelfde uit als de afgelopen jaren.

Vervolg harmonisatie peuterspeelzalen 2019

Door het college is kennis genomen van het vervolg van de harmonisatie peuterspeelzalen 2019. Het college legt het document nu ter besluitvorming voor aan de raad.

Aanpassing audiovisuele presentatiemiddelen raadzaal

Het college heeft besloten opdracht te geven voor de aanpassingen van de audiovisuele presentatiemiddelen in de raadzaal.