Besluitenlijst 27 augustus 2018

Last onder dwangsom wegens permanente bewoning van een recreatiewoning op het park Brabantse Weelde

Een inwoner bewoont een recreatiewoning op het recreatiepark de Brabantse Weelde in strijd met het bestemmingsplan. Daarom legt de gemeente een last onder dwangsom op. Het gaat om een dwangsom van € 20.000,- met een begunstigingstermijn van zes maanden.

Regiovisie / spoorboekje beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg in de regio Hart van Brabant

Het college heeft kennisgenomen van de regiovisie/spoorboekje beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg in de regio Hart van Brabant. De regiovisie/spoorboekje wordt door het college ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Memo ‘Bewoners roepen gemeente op met tips voor bewuster insectenbeheer’

Zeven inwoners van gemeente Gilze en Rijen stuurden de gemeenteraad brieven over bewuster insectenbeheer. De brieven zijn een initiatief van Natuurmonumenten. In een memo legt het college uit wat zij doet voor insecten en waar nog kansen voor verbetering zijn. Het college stuurt de memo door naar de commissie Ruimte voor de vergadering van 11 september 2018.

Vaststelling bestemmingsplan Broekakkerweg 13 in Gilze

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor Broekakkerweg 13 in Gilze vast te stellen. Er zijn geen bezwaren ingediend om een kantoorfunctie op deze locatie toe te staan.

Exploitatie Sportcomplex Den Butter

Door de raadsfractie van Gemeentebelang zijn vragen gesteld over de exploitatie van Sportcomplex Den Butter. Deze vragen zijn besproken met exploitant Optisport en de beantwoording is doorgestuurd naar raadsfractie Gemeentebelang.

Subsidie basisondersteuning 2019

Het college stelt het subsidieplafond basisondersteuning 2019 vast op € 1.291.148,- en verwerkt dit in de gemeentebegroting 2019. De gemeente wil namelijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Alle inwoners die (nog) niet mee kunnen doen, helpt de gemeente. Om deze ambitie waar te maken, werkt de gemeente samen met vrijwilligers en beroepskrachten. Ook verleent de gemeente subsidies voor activiteiten en ondersteuning die hieraan bijdragen.

Voortgang verbouwing De Boodschap

Onder leiding van Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) wordt gewerkt aan een plan voor verbouw van De Boodschap. Het bouwplan met financiële onderbouwing is nog niet gereed. Het college praat de commissie Samenleving op 12 september bij over de voortgang.

Raadsvragen over inburgering vergunninghouders

Door de raadsfractie van het CDA zijn vragen gesteld over de inburgering van vergunninghouders. Het college biedt de beantwoording van deze vragen aan in de commissie Samenleving op 12 september.

Fietsvoorziening Rielsebaan

Door het college is punt 304 van de actielijst commissie Ruimte; fietsvoorziening Rielsebaan vastgesteld. In de vergadering van 11 september legt het college dit voor aan de commissie Ruimte.

Memo definitief oplossingsvoorstel problematiek overstortvijver Wolfsweide

Het college heeft kennisgenomen van de memo definitief oplossingsvoorstel problematiek overstortvijver Wolfsweide. Ter advisering legt het college het voorstel voor aan de commissie Ruimte van 11 september.

Memo 30 km/u-zone in Rijen-Noordwest

Door het college is de memo over de 30 km/u-zone in Rijen-Noordwest vastgesteld. Het college legt de memo voor aan de commissie Ruimte van 11 september.


Besluitenlijst 21 augustus 2018

Principeverzoek Raadhuisplein 41 in Rijen

De gemeente heeft een verzoek ontvangen om het kantoorpand aan Raadhuisplein 41 in Rijen om te bouwen naar een appartementengebouw met vijf appartementen. Door het college is onder voorwaarden in principe medewerking verleend aan dit verzoek.

Lotingsregeling bouwkavels 2018

Het college stemt in met de nieuwe lotingsregeling voor bouwkavels. Bij inschrijving voor de loting moeten deelnemers voortaan meteen hun voorkeur(en) doorgeven. Eerder was dat niet het geval. Een notaris voert de loting van de bouwkavels uit.

Principeverzoek bestemmingswijziging

Door het college is in principe medewerking verleend om op de plaats van het stuk grond naast het tankstation in Rijen de bestemming te wijzigen. De huidige bestemming is wonen. Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden is de nieuwe bestemming; bedrijf.

Principeverzoek woning toevoegen Kapelstraat 44 in Molenschot

Het college verleent in principe geen medewerking aan het verzoek om aan de Kapelstraat 44 in Molenschot een extra woning toe te voegen. Dit heeft te maken met de milieuregelgeving en het provinciale beleid.

Vaststellen regeling briefadres

Door het college is de regeling briefadres vastgesteld. Deze regeling zorgt ervoor dat medewerkers van de gemeente een juiste beoordeling kunnen maken bij de aanvraag van een briefadres.

Garantstelling EHBO-vereniging Rijen

Het college staat garant voor de kosten van vervanging van materialen van EHBO-vereniging Rijen. Dit geldt alleen in het geval van een calamiteit, zoals diefstal of brand.

Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 90 in Rijen

Het ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 90 in Rijen is door het college vrijgegeven voor inzage. Voor een periode van zes weken ligt het plan ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Rijen.

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018

Door het college is ingestemd met het inwerking treden van het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2018. Dit gebeurt met ingang van 1 september aanstaande.

Kenneth Fluonia krijgt opdracht voor maken jaarfilm gemeente Gilze en Rijen

Het college heeft de wens uitgesproken om tijdens de nieuwjaarsontmoeting 2019 een jaarfilm te laten maken met het thema kunstenaars. Dit jaar is ervoor gekozen om een student van AKV/St. Joost uit Breda de film te laten maken. Na presentatie van verschillende scenario's in het college van 17 juli 2018 gaat Kenneth Fluonia deze film maken. De première is tijdens de nieuwjaarsontmoeting 2019.

Beslissing op bezwaarschrift Leibeemd 130 in Rijen

Het college heeft het bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften. Op advies van deze commissie besluit het college bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren, de bezwaren ongegrond te verklaren, het primaire besluit in stand te laten en het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Verlenging benoeming van vier buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (babs)

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt huwelijken en geregistreerd partnerschappen binnen de drie ABG-gemeenten (gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen). Het college besluit dat de vier babsen voldoen aan de wensen en eisen die worden gesteld aan een babs. Daarom verlengt het college de benoeming met drie jaar.

De benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand

Mevrouw B. Berends is benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor de drie ABG-gemeenten.

Ontheffing bewoning recreatiewoning

Het college heeft een huishouden toestemming gegeven om maximaal één jaar in een recreatiewoning te verblijven op het Linbergpark. Reden hiervoor is dat de betrokken personen hun huis hebben verkocht. Het nieuwe huis is nog in aanbouw.

Wijziging 'Nadere Regels Sociaal Domein 2016'

Het college heeft de wijziging ‘Nadere Regels Sociaal Domein 2016’ vastgesteld. Door de wijziging is er de mogelijkheid opgenomen dat het college een bijdrage kan toekennen aan (eenmalige) activiteiten. Per aanvraag beoordeelt het college of en welk bedrag zij toekent.

Verordening gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen 2019

Het college legt de verordening gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen 2019 ter besluitvorming voor aan de raad. De verordening geeft regels weer voor de subsidie. De gemeente stelt jaarlijks aan de hand hiervan de subsidiehoogte vast.

Beslissing op bezwaarschrift Achterterrein Oranjestraat 100 (zes woningen) in Gilze

Bezwaarmaker heeft tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan Achterterrein Oranjestraat 100 (zes woningen) bezwaar gemaakt. Het college heeft het bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften en stuurt het advies van de commissie door naar de gemeenteraad.

Beslissing op bezwaarschrift Oranjestraat 113 in Gilze

Bezwaarmaker heeft tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan Oranjestraat 113 bezwaar gemaakt. Het college heeft het bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften en stuurt het advies van de commissie door naar de gemeenteraad.

Lunchroom Smaak in Rijen naar tijdelijke locatie

Het college verleent toestemming voor een tijdelijke locatie van lunchroom Smaak. Door een verbouwing is het huidige pand gesloten. De lunchroom is van 10 september 2018 tot 8 oktober 2018 geopend aan Wilhelminaplein 2-3 in Rijen.

Memo stand van zaken Adviesraad Sociaal Domein en aanpassen verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein 2015

Door het college is kennis genomen van de memo over de stand van zaken Adviesraad Sociaal Domein en van de aangepaste verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein 2015. Het college biedt de memo aan in de commissie Samenlevering van 12 september 2018.

ABG-plattelandsontwikkeling

Om de commissie Ruimte te informeren over de ABG-plattelandsontwikkeling is door het college een memo opgesteld. Het college stuurt de memo ter kennisname door aan de commissie Ruimte van 11 september 2018. Doel is om met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 2019-2022

De gemeente Gilze en Rijen valt in de politieregio Zeeland-West-Brabant. Voor die regio is een concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022 opgesteld. Het college heeft kennis genomen van dit beleidsplan en stelt de gemeenteraad in de gelegenheid hierop haar zienswijze kenbaar te maken.


Besluitenlijst 7 augustus 2018

Aanpassingen locaties ondergrondse containers kernen Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten

De keuze van de raad voor een andere manier van inzamelen betekent dat in de openbare ruimte ondergrondse afvalcontainers voor restafval worden geplaatst. Op 10 juli 2018 zijn de locaties hiervoor vastgesteld. Bij nader onderzoek is gebleken dat er op sommige locaties te veel belemmeringen aanwezig zijn om de container daar te plaatsen. Denk hierbij aan kabels en leidingen. Voor deze locaties heeft het college een alternatief gezocht en vastgesteld.

Energietransitieplan en warmtetransitieplan

Het college heeft de vragen die door de fracties D66, PvdA en VVD zijn gesteld over het energietransitieplan en warmtetransitieplan beantwoord. Deze beantwoording komt ook aan bod in de commissie Ruimte van 11 september 2018.