Besluitenlijst 18 december

Vaststelling bestemmingsplan Oude Baan 9 in Hulten

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om bestemmingsplan Oude Baan 9 in Hulten ongewijzigd vast te stellen. Dit betekent dat de bestemming verandert, namelijk van bedrijfsbestemming naar woningbestemming.

Reconstructie Alphenseweg eerste fase buiten de bebouwde kom

Het college heeft het ontwerp vastgesteld van de eerste fase van de reconstructie van de Alphenseweg in Gilze. Het is de eerste fase van de totale reconstructie van de Alphenseweg. In het gedeelte buiten de bebouwde kom (Hengelstraat-Langenbergseweg) komt nieuw asfalt. Ook komen er rode fietsstroken en drempels met verkeersgeleiders. In totaal kappen we hiervoor dertien bomen. Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen om de reconstructie uit te voeren.

Afwijzing handhaving Dongenseweg in Rijen

Het college wijst een verzoek om handhaving op een stuk grond aan de Dongenseweg af, omdat er geen strijdigheden zijn geconstateerd.

Grondprijzen 2019

Het college stelt de grondprijzen voor 2019 vast en verlengt de stimuleringsmaatregel met één jaar. Deze informatie stuurt het college ter kennisname naar de commissie Ruimte.

Bijdrage innovatie voor onderzoek naar inzet van bermmaaisel

Het college kent een bijdrage van € 2.500,- toe vanuit het innovatiefonds voor een onderzoek door de Universiteit van Wageningen naar de toepassing van bermmaaisel als bodemverbeteraar in zandige akkers.

Last onder dwangsom Raakeindsekerkweg in Molenschot

Het college legt een last onder dwangsom op van € 20.000,- aan de bewoner van de Raakeindsekerkweg in Molenschot, omdat bewoning van de recreatiewoning in strijd is met het bestemmingsplan.


Besluitenlijst 11 december

Principeverzoek Schoolstraat 35a, 37 en 45 in Molenschot

Het college verleent in principe geen medewerking aan het verzoek om de bestemming van Schoolstraat 35a, 37 en 45 in Molenschot aan te passen naar ‘bedrijf’. In principe verleent het college wel medewerking aan het wijzigen van de bestemming naar ‘wonen’. Onder de voorwaarden dat aanvrager de kas sloopt en een schetsplan maakt op basis van de nieuwe uitgangspunten en gestelde voorwaarden.

Principeverzoek toevoegen woningen Schoolstraat 60 in Molenschot

Voor het stuk grond aan de Schoolstraat 60 in Molenschot is een principeverzoek ontvangen. Hierin is voorgesteld om één of twee woningen op het stuk grond toe te voegen. Het college is in principe akkoord om twee woningen toe te voegen, als de bestaande schuur blijft behouden met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de schuur. Indien de initiatiefnemer door wil moet hij/zij een nieuw bestemmingsplan opstellen.

Wegbeheerplan 2018-2022 en jaarprogramma groenvoorziening 2019

Het college heeft het wegbeheerplan 2018-2022 en het jaarprogramma groenvoorziening 2019 vastgesteld. In deze plannen staan projecten vermeld die de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Jaarrekening 2017 van stichting Tangent

Het college heeft de jaarrekening van stichting Tangent over het jaar 2017 voor kennisgeving aangenomen.

Handhaving Dongenseweg 50 in Rijen

Het college heeft besloten de bezwaren tegen een besluit tot het handhavend optreden tegen diverse overtredingen op het perceel Dongenseweg 50 in Rijen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.

Vervangen drie evenementen kasten

Uit een periodieke controle is gebleken dat drie evenementen kasten (één in Rijen en twee in Gilze) niet meer voldoen aan de laatste veiligheidsnormen. Door het college is opdracht gegeven om drie evenementen kasten te vervangen en hiervoor een budget beschikbaar te stellen.

Verkoop grond Midden-Brabant Poort

De gemeente verkoopt twee stukken bouwgrond op Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort bestemd om in de toekomst te worden bebouwd voor de uitbreiding van een al gevestigd bedrijf (JRTD).

Besluit jeugdhulp Gilze en Rijen 2019

Het college heeft ingestemd met het besluit jeugdhulp Gilze en Rijen 2019. Wettelijk is de gemeente Gilze en Rijen verplicht om jaarlijks de PGB (persoonsgebonden budget) tarieven vast te stellen en deze PGB tarieven te baseren op de tarieven van zorg in natura die door de regionale bestuurscommissie jeugd zijn bepaald.

Voorbereiding Hart van Brabantdag 13 december 2018

De gemeente Gilze en Rijen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Vier keer per jaar komen de colleges van de deelnemende gemeenten bij elkaar voor overleg op de zogenaamde 'Hart van Brabantdag'. Met de toegestuurde agenda's bereidt het college zich voor op de Hart van Brabantdag van 13 december 2018.

Planning P&C (Planning & Control) 2019 vaststellen

Het college heeft de planning voor de P&C documenten voor het jaar 2019 vastgesteld. Hierin staat welke planning de gemeente komend jaar aanhoudt voor; de jaarrekening 2018, eerste tussentijdse rapportage 2019 – Perspectiefnota 2020, begroting 2020 en de tweede tussentijdse rapportage.


Besluitenlijst 4 december

Zelfevaluatie 2018 Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten

Om de kwaliteit van de persoonsgegevens en het proces rondom reisdocumenten te waarborgen zijn er procedures. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vragen opgesteld om de kwaliteit van de procedures te toetsen (op bestaan en werking). Gemeente Gilze en Rijen heeft hiervoor een zelfevaluatie 2018 BRP en reisdocumenten uitgevoerd. Dit is jaarlijks verplicht. Door het vaststellen van de zelfevaluatie voldoet de gemeente aan de hiervoor gestelde eisen.

Veiligheidsaanpassingen terrein tussen sportpark Verhoven en parkeerterrein

Het college heeft besloten om veiligheidsaanpassingen door te voeren op het terrein tussen sportpark Verhoven en het parkeerterrein. Het gaat om het verlagen van twee heuveltjes en deze in te zaaien met gras. Een ander deel zaait de gemeente in met een bloemenmengsel. Ook plaatst de gemeente langs het voetpad een extra lantaarnpaal met LED verlichting.

Principeverzoek Schoolstraat 47 in Molenschot

In principe verleent het college medewerking aan een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor het uitoefenen van een bandenhandel tot 31 december 2021 aan de Schoolstraat 47 in Molenschot. Onder voorwaarde geeft het college ook toestemming om een bijgebouw te bouwen van 150 m2.

Structurele en duurzame oplossing fietspaden Tilburgsebaan

Het college stelt het raadsvoorstel ‘structurele en duurzame oplossingen fietspaden Tilburgsebaan’ vast en stuurt het voorstel door aan de commissie Ruimte. Het advies is om te kiezen voor een structurele en duurzame oplossing en daarmee het kappen van bomen. Samen met de bewoners maakt de gemeente vervolgens een ontwerp van de fietspaden en de aanplant van nieuwe bomen.

Managementletter 2018

Het college van heeft de bevindingen van de accountant inzake de uitgevoerde tussentijdse controle ter kennisgeving aangenomen. De accountant voert de tussentijdse controle uit ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole. Op 13 december 2018 wordt de managementletter met de auditcommissie besproken.