Besluiten 27 februari 2018

Aanpassingen aan Kruithoorn en Hazeleger in Gilze

Het college is ingestemd met het initiatief van buurtvereniging De Schutters in Gilze. De gemeente gaat extra parkeerplaatsen aanleggen en een deel van de beplanting veranderen in de Kruithoorn en Hazeleger in Gilze.

Aanwijzen collectieve feestdagen

Door het college zijn de collectieve feestdagen voor dit jaar (2018) aangewezen. Horecabedrijven moeten zich houden aan strenge normen voor geluid- en lichthinder. Het college kan deze normen versoepelen. Dat kan alleen op dagen die zij aan het begin van een kalenderjaar aanwijst.

Projectvoorstel Wouwervallei

Door het college is enthousiast gereageerd op het plan van de NLGR om van de Wouwervallei een natuurlijke zone te maken. Dit heeft het college aan de NLGR laten weten.

Gedoogbeschikking tijdelijke mobiele betoncentrale

Het college heeft besloten voor de periode van 25 januari 2018 tot en met 9 augustus 2018 een gedoogbeschikking te verlenen. Deze gedoogbeschikking geldt voor het plaatsen van een mobiele betoncentrale met bijbehorende opslag van grondstoffen op het Gronddepot Klein Zwitserland.

Definitieve gunning ondergrondse containers

Door het college is kennisgenomen van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure en de definitieve gunning aan BWaste International B.V. voor de ondergrondse containers.

Gebruiksovereenkomst met Stichting NatuurPodium Gilze en Rijen

Het college heeft ingestemd met de gebruiksovereenkomst met Stichting NatuurPodium Gilze en Rijen voor de realisatie en gebruik van een openlucht theater nabij de baan van de atletiekvereniging Spriridon.


Besluiten van 20 februari 2018

Bestuurlijke afspraken dierenasiel Breda

Door het college zijn bestuurlijke afspraken over de berekening van de subsidie voor het dierenasiel in Breda gemaakt. Er is een extra bijdrage geleverd van € 7.975,- over 2017 vanwege een structureel financieel tekort.

Bezwaarschrift tegen het besluit voor het terugvorderen van een key-card voor de doorgang Sportparkweg-Dagpauwoog in Rijen

De bewoners van een woning aan de Atalanta in Rijen hebben ten onrechte een key-card ontvangen waarmee ze de inzinkbare paal tussen de Sportparkweg en Dagpauwoog kunnen bedienen. Het college vordert de key-card terug. De bewoners hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Grondprijzen 2018

Het college heeft de grondprijzen voor 2018 vastgesteld. In vergelijking met 2017 stijgen de grondprijzen met gemiddeld 1,5%. Dit komt overeen met de consumentenprijsindex over het afgelopen jaar.


Besluiten 13 februari 2018

Memo bluswater in het buitengebied en campings

Het college heeft kennisgenomen van de memo bluswater in het buitengebied en op campings. De memo is doorgezet naar de commissie Middelen op 26 februari.

Lasten onder dwangsom diverse overtredingen gronddepot Klein Zwitserland

Op een stuk grond aan het Klein Zwitserland in Gilze is een gronddepot gevestigd. Tijdens een controle van de Omgevingsdienst is er een vijftal overtredingen vastgesteld. De eigenaar moet binnen vier weken de overtredingen oplossen. Mocht de eigenaar dit niet doen dan volgt er per overtreding een dwangsom.

Concept raadsvoorstel kaderbrief 2019 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

Door het college is kennisgenomen en ingestemd met het concept raadsvoorstel over de kaderbrief 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het raadsvoorstel is doorgezet naar de commissie Middelen op 26 februari en de raadsvergadering van 12 maart.

Concept raadsvoorstel kadernota GGD 2019

Het college heeft ingestemd met het voorstel om aan de gemeenteraad een positieve zienswijze af te geven op de inhoud van de kadernota 2019 en de prognose van de deelnemersbijdrage 2019 van de GGD Hart voor Brabant. Het voorstel is doorgezet naar de commissie Samenleving op 28 februari en de raadsvergadering van 12 maart.

Kadernota 2019 Diamant-groep

Met de Diamant-groep is afgesproken dat zij in de eerste twee maanden van het jaar een kadernota aanleveren. De kadernota 2019 is bedoeld als eerste aanzet voor de begroting 2019. De Kadernota is doorgezet naar de commissie Samenleving op 28 februari en ter kennisname doorgestuurd aan de gemeenteraad.

Accountantscontrole jaarrekening 2017

Door het college is kennisgenomen van de interim rapportage van de accountant en het honorariumvoorstel controle jaarrekening 2017. De stukken zijn doorgestuurd naar de auditcommissie voor behandeling.

Ontwerp wijzigingsplan Dongenseweg 25 in Rijen ter inzage

Het college heeft ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan Dongenseweg 25 in Rijen. Het plan ligt voor een periode van zes weken ter inzage.

Stand van zaken herplantplicht, kwaliteitsgroen en 50 potentieel monumentale bomen

Het college heeft een memo vastgesteld over de stand van zaken van de herplantplicht, kwaliteitsgroen en 50 potentieel monumentale bomen. Het memo is bedoeld om de raadscommissie Ruimte te laten weten hoe het ervoor staat.

Memo tweede fase Raadhuisplein

Het college informeert de commissieleden van de commissie Ruimte over de stand van zaken van de eerste fase en de aanvang van de tweede fase reconstructie van het Raadhuisplein.

Beslissing op bezwaar tegen besluiten inzake bestemmingsplannen Oranjestraat 100 in Gilze

Door het college is de bezwaarmaker niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaren tegen de bestemmingsplannen voor Oranjestraat 100 in Gilze.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant

Het college heeft besloten in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant.

Plaatsen van een OLGA (pinautomaat en sealbagautomaat) op de hoek Marijkestraat en Stationsstraat in Rijen

Het college is bereid medewerking te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke OLGA op de hoek van de Marijkestraat en Stationsstraat in Rijen.

Beëindiging exploitatie Margriethal

Binnenkort vindt de opening van de nieuwe sportaccommodatie Den Butter plaats. Vanaf dat moment sluit de Margriethal en het sportcafé. Over de beëindiging van de exploitatie van de Margriethal heeft de gemeente afspraken gemaakt met de exploitant van de Margriethal, Marcelissen B.V..

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2016-2017

Er is een jaarverslag opgesteld over de leerplicht. Het college heeft dit verslag behandeld en zet het door naar de commissie Samenleving van 28 februari.

Bestuurlijke afspraken dierenasiel Breda

Door het college zijn bestuurlijke afspraken over de berekening van de subsidie voor het dierenasiel gemaakt. Er is een extra bijdrage geleverd van € 7.975,- over 2017 vanwege een structureel financieel tekort.

Raadsvoorstel kaderbrief 2019 Regionale Ambulancevoorziening

Het college heeft kennisgenomen en is ingestemd met het raadsvoorstel kaderbrief 2019 Regionale Ambulancevoorziening. Het raadsvoorstel is doorgezet naar de commissie Samenleving op 28 februari en de raadsvergadering van 12 maart.

Concept raadsvoorstel voorgenomen besluit algemeen bestuur voor deelname in vereniging Toegang Tilburg door GGD Hart voor Brabant

Het college heeft kennisgenomen en ingestemd met het concept raadsvoorstel over het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. Dit om deel te nemen in de vereniging Toegang Tilburg. Het concept raadsvoorstel is doorgezet naar de commissie Samenleving op 28 februari en de raadsvergadering van 12 maart.

Kaderbrief 2019 OMWB

De OMWB stuurt een kaderbrief ter voorbereiding op de begroting 2019. Het college heeft kennis genomen van deze brief en informeert de raad hierover met een raadsvoorstel.

Taalakkoord Midden-Brabant

Het college is ingestemd met een memo aan de commissie Samenleving voor het Taalakkoord Midden- Brabant. De memo is doorgezet naar de commissie Samenleving van 28 februari.


Besluitenlijst 6 februari 2018

Overdracht project entreegebied Burgemeester Sweensplein

Het college stemt in met het overdrachtsdocument voor het project “entreegebied Burgemeester Sweensplein”. Daarmee stemt het college ook in met de afronding van het project.

Voorontwerp bestemmingsplan Horst 58 in Gilze

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan Horst 58 in Gilze vrijgegeven voor inspraak en vooroverleg. Het college informeert de commissie Ruimte hier actief over.

Reactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ‘cliëntervaringsonderzoek jeugd 2016’

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een ongevraagd advies uitgebracht over het ‘cliëntervaringsonderzoek jeugd 2016’. Het college heeft een reactie op dit advies opgesteld.

Aanvraag omgevingsvergunning Hengelstraat 50 en Schaapsdijk 2A in Gilze

Het college is akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de Hengelstraat 50 en Schaapsdijk 2A in Gilze.

Raadsvoorstel Kaders begroting ABG 2019

Het bestuur van de ABG-organisatie heeft een voorstel gedaan om de kaders voor de begroting 2019 van de ABG te bepalen. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de opgestelde kaders.