Besluiten 24 juli 2018

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Oranjestraat 115 in Gilze

Het college heeft de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van veertien opslagboxen aan de Oranjestraat 115 in Gilze bekend gemaakt.

Beantwoording vragen VVD over uitspraken van gedeputeerde Van Merrienboer over woningbouw

Door het college zijn de vragen van raadsfractie VVD over uitspraken van gedeputeerde Van Merrienboer over woningbouw beantwoord.


Besluiten 17 juli 2018

Overeenkomst Jeugd 2018 en lokale samenwerkingsafspraken

Het college heeft kennis gekomen van de overeenkomst Jeugd 2018 en de lokale samenwerkingsafspraken. In de overeenkomst is beschreven wat de afspraken zijn met de gemeenten voor huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten om iemand door te verwijzen naar professionele jeugdzorg.

Verkeersveiligheid Hulten

Door het college is besloten om langs de Oude Baan (buiten de bebouwde kom) bij Hulten aan beide kanten van de weg een puinverharding aan te brengen. In de bocht bij huisnummer 2 komt er ook een verkeersspiegel. Doel van deze maatregelen is om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Aanbesteding afvalstromen milieustraat

De contracten voor het verwerken van de afvalstromen van milieustraten van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Waalwijk lopen per 31 december 2018 af. Deze samenwerking levert een flinke kostenbesparing op. Daarom neemt de gemeente opnieuw deel aan de aanbesteding.


Besluiten 10 juli 2018

Principeverzoek Alphensebaan 35 in Gilze

Het college is in principe bereid om medewerking te verlenen aan het principeverzoek Alphensebaan 35 in Gilze als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat de bestemming ‘bedrijf’ verandert in de bestemming ‘recreatief’.

Leegstandsbeheer zwembad Tropical

Door het college is besloten om het leegstandsbeheer van zwembad Tropical te laten uitvoeren door Prevenda. Sinds de ingebruikname van het nieuwe sportcomplex Den Butter zijn alle verenigingen overgegaan naar het nieuwe sportcomplex. Het oude zwembad Tropical staat leeg. De sporthal (Margriethal) is nog in gebruik voor het bewegingsonderwijs en badmintonclub De Bever.

Gemeente eist dwangsom op van eigenaar pand Stationsstraat in Rijen

De gemeente eist de dwangsom op bij de eigenaar van een pand in de Stationsstraat in Rijen. De gemeente doet dit omdat de eigenaar de overtredingen niet heeft opgelost binnen de tijd die daarvoor gegeven was.

Benoeming loco-secretaris

Om te zorgen voor een goede beschikbaarheid van een loco-secretaris is voorgesteld om de heer Pierre Kop te benoemen als 2e loco-secretaris en mevrouw Marijke van Riel als 3e loco-secretaris. De overige domeinmanagers en gemeentesecretarissen krijgen de benoeming als 4e loco-secretaris. De heer Ron Askamp blijft eerste loco-secretaris.


Besluiten 3 juli 2018

Speeltoestellen Kleine Spie in Rijen

Door het college is besloten de speeltoestellen in de Kleine Spie in Rijen te vervangen. De gemeente gaat de speeltoestellen, de rubberondergrond en een deel van de verharding vervangen door natuurlijke speeltoestellen en meer groen. Ook de overige verharding van het plein in de Kleine Spie straat de gemeente opnieuw aan.

Wijzigingen wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het college is akkoord met het gewijzigd besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en heeft het besluit vastgesteld. Een van de wijzigingen is dat de gemeente de eigen bijdrage van een cliënt in een bijzondere situatie op € 0,00 stelt. De wijzigingen zijn per 1 juli 2018 ingegaan.

Last onder dwangsom voor vaste bewoning op recreatiepark

De gemeente legt een last onder dwangsom op van € 20.000,- aan de bewoner die vast woont op het recreatiepark aan de Raakeindsekerkweg in Molenschot. De bewoner krijgt de gelegenheid om binnen zes maanden na dit besluit te verhuizen. Gebeurt dit niet, dan is de bewoner verplicht de dwangsom te betalen.

Ontwerp bestemmingsplan Nieuwstraat 113a in Gilze ter inzage

Op de locatie Nieuwstraat 113a in Gilze staat een Rijksmonument, Maalderij ‘t Stoom. De initiatiefnemer heeft dit Rijksmonument opgeknapt en wil het een passende functie geven. Achter het Rijksmonument komen vier grondgebonden woningen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Rijen.

Raadsinformatiebrief - tussenrapportage archieven 2018

Met de raadsinformatiebrief geeft het college inzicht in de huidige stand van zaken van het gemeentelijk archief. Ook verantwoordt het college zich voor de uitvoering van de taken aan de gemeenteraad. Het college stuurt de brief toe aan het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie Noord-Brabant. De provincie gebruikt deze informatie bij de uitoefening van het archieftoezicht.

Oprichten Strategisch Informatie Overleg (SIO)

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen richten een gezamenlijk Strategisch Informatie Overleg op (SIO). Met het instellen van het SIO is de informatiehuishouding van de gemeente betrouwbaar en transparant.

Beantwoording vragen gemeenteraadsfracties Perspectiefnota 2019

De gemeenteraadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld over de Perspectiefnota 2019. De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2019 in de raadsvergadering van maandag 9 juli 2018.

Ondertekening bestuursovereenkomst Snelfietsroute

Wethouder Van der Veen ondertekent namens het college de bestuursovereenkomst waarin afspraken over de uitvoering van de snelfietsroute tussen Tilburg en Breda zijn opgenomen. Een raadsvoorstel voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten komt maandag 9 juli 2018 in de raadsvergadering aan de orde.

Nieuwe principeverzoek Horst 12 in Gilze

Door het college zijn plannen ontvangen voor de uitbreiding van een melkveehouderij aan de Horst 12 in Gilze. Het college verleent medewerking aan de procedure voor de vormverandering en uitbreiding van het bestaande bouwvlak. Het college verleent geen medewerking aan de uitvoering van een nieuw te koppelen bouwvlak aan de Horst 12 in Gilze.

Inrichting werkkamer gemeentesecretaris gemeente Gilze en Rijen

April 2018 is de nieuwe gemeentesecretaris van gemeente Gilze en Rijen begonnen. De gemeente richt de werkkamer opnieuw in. Het oude meubilair krijgt een nieuwe bestemming binnen het gemeentehuis. Het nieuwe meubilair is gemaakt van herbruikbare grondstoffen. Dit is in lijn met de duurzaamheidsvisie van de gemeente.

Digitale sociale kaart gemeente Gilze en Rijen

HalloGilzeRijen gaat in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen een digitale sociale kaart ontwikkelen, die inwoners wegwijs maakt binnen het sociaal domein. Activiteiten, ondersteuning en hulp worden op een overzichtelijke manier inzichtelijk gemaakt aan de hand van vragen van inwoners.