Besluiten 25 juni 2018

Evaluatie naleving kwaliteitscriteria omgevingsrecht

Door het college is de evaluatie naleving kwaliteitscriteria omgevingsrecht vastgesteld. In de evaluatie is beschreven wat de ondergrens is voor het aantal medewerkers en deskundigheid die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. De gemeente beschikt over voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Het college informeert de gemeenteraad hierover.

Persoonlijke aanpak jongerenconsulent in gemeente Gilze en Rijen succesvol

De gemeente Gilze en Rijen wil jeugdwerkloosheid aanpakken en voorkomen. Vanaf 1 april 2016 werkt als proef een jongerenconsulent bij de gemeente. De jongerenconsulent begeleidt jongeren (16-27 jaar) naar werk, tussenstations of terug naar school. Deze persoonlijke aanpak is succesvol. Daarom heeft het college besloten om deze jongerenconsulent vanaf 1 juli 2018 structureel in te zetten.

Proef aanpassing deel van de paden in park Wolfsweide in Rijen

De wandelpaden in park Wolfsweide in Rijen zijn bij nat weer slecht begaanbaar. Op verzoek van de bewonerswerkgroep gaat de gemeente een deel van de paden als proef aanpassen in de zomer/najaar van dit jaar. Als na de winterperiode blijkt dat de paden door de proef zijn verbeterd, past het college in 2019 het overige deel van de wandelpaden aan.

Jaarverslag Wet Kinderopvang 2017 gemeente Gilze en Rijen

Het college heeft ingestemd met het jaarverslag Wet Kinderopvang 2017 van de gemeente Gilze en Rijen. Het jaarverslag stuurt het college toe aan de onderwijsinspectie en ter kennisname aan de gemeenteraad. In het jaarverslag legt de gemeente verantwoording af over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de taak om toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang. In de toezicht informatie is te lezen dat er in 2017 geen handhavingstrajecten zijn geweest. Alle nieuwe aanvragen zijn op tijd afgehandeld.

Cliëntervaringsonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het cliëntervaringsonderzoek WMO over 2017 is afgerond. Inwoners die als cliënt te maken hebben met een voorziening van de WMO hebben aangegeven hoe die voorziening voor hen heeft uitgepakt in de praktijk. Over de meeste onderdelen is zo'n 80% of meer van de cliënten positief.

Herbestemming Oude Baan 48 in Hulten

Door het college is het voorontwerpbestemmingsplan Oude Baan 48 in Hulten vrijgegeven voor inspraak en overleg. De nieuwe eigenaar van het agrarische stuk grond wil het bedrijf slopen en hierop een nieuw landhuis bouwen en twee woningen.

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2017

In het kader van de rechtspositie politieke ambtsdragers moet het college besluiten over het bestaan van een verrekenplicht van inkomsten uit eventuele nevenbetrekkingen. Op basis van de gedane opgaven behoeft er voor geen enkele politieke ambtsdrager verrekening plaats te vinden over 2017.

Voorbereiding Hart van Brabantdag 28 juni 2018

De gemeente Gilze en Rijen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Vier keer per jaar komen de colleges van de deelnemende gemeenten bij elkaar voor overleg op de Hart van Brabantdag. Het college bereidt zich voor op de Hart van Brabantdag van 28 juni 2018.

Voorbereiding algemene ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Het college heeft kennisgenomen van het programma van de algemene ledenvergadering van de VNG en bereidt zich voor op deze vergadering. Het college is kritisch over de afspraken over het Inter Bestuurlijk Programma (IBP), vooral omdat de extra middelen dreigen op te gaan aan de uitgaven van het sociale domein en niet meer beschikbaar is voor nieuwe taken.


Besluiten 19 juni 2018

Principeverzoek Bavelseweg 140 in Molenschot

Door het college is in principe medewerking verleend aan het bouwen van een woning in de bestaande schuur. In het ene deel van de schuur gaan de eigenaren wonen en in het ander deel komt een zorgboerderij. Als de nieuwe woning is gebouwd dat moeten de eigenaren de bestaande woning slopen.

Gewijzigde aanpak voor aanvragen omgevingsvergunning combinatieluchtwassers

De aanpak voor het aanvragen van een omgevingsvergunning combinatieluchtwassers is gewijzigd en vastgesteld door het college. Eerst werden combinatieluchtwassers niet toegestaan. Door aanpassingen vanuit het ministerie is een combinatieluchtwasser toegestaan, zolang de aanvrager voldoet aan bepaalde geurnormen.

Energietransitie: de Wet Voortgang Energie Transitie

Het college neemt kennis van de Wet Voortgang Energie Transitie waarmee de aardgasaansluitplicht voor woningen is afgeschaft. Er zijn geen gebieden in de gemeente waar het college een uitzondering voor maakt.

Inzage ontwerp-omgevingsvergunning Laagstraat 96 in Rijen

De ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Laagstraat 96 in Rijen ligt voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Rijen.


Besluiten 12 juni 2018

Ontwerp bestemmingsplan Broekakkerweg 13 in Gilze

Het ontwerp bestemmingsplan Broekakkerweg 13 in Gilze ligt voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Rijen.

Samenwerkingsovereenkomst met Waterschap voor ecologische verbindingszones (evz’s)

Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met het Waterschap voor de uitvoering van de resterende evz's. Dit project voert de gemeente uit in een samenwerking met de gemeenten van Landstad de Baronie.

Aanpassing subsidiebeleid Gilze en Rijen

Door het college is ingestemd met de memo voor de Commissie Samenleving voor het aanpassen van de regels 2016. Dit heeft te maken met het toekennen van een subsidie voor activiteiten met een niet lokale uitstraling. Het college biedt de memo voor commissie Samenleving aan.

Perspectiefnota 2019

Het college heeft de Perspectiefnota 2019 vastgesteld. In deze nota maakt het college een (financiële) doorkijk naar de komende jaren tot en met 2022. De Perspectiefnota 2019 biedt het college aan de gemeenteraad aan. In de vergadering van 9 juli behandelt de gemeenteraad de nota.

Bluswatervoorzieningen in de gemeente en op recreatieterreinen

Het college heeft kennis genomen van de memo met daarin de inventarisatie van de bluswatervoorzieningen in het buitengebied en op recreatieterreinen. Het college biedt de memo aan voor de commissie Middelen.


Besluiten van 5 juni 2018

Voorontwerpbestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost Fase III –en Boskamer in te zien

Het college heeft de voorontwerpbestemmingsplannen Vliegende Vennen Noord-Oost fase drie en Vliegende Vennen Boskamer vrijgegeven voor inzage. De plannen liggen voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Rijen.

Extra straatnamen voor Centrumplan Gilze

Centrumplan Gilze krijgt twee extra straatnamen. Het Tribunepad en de Zijlijn. Omdat het de voormalige locatie van Voetbalvereniging Gilze betreft, is samen met de Heemkundekring gekozen voor deze twee toepasselijke straatnamen.

Principeverzoek bouw nieuwe loods Broekdijk 30a in Hulten

Het college verleent medewerking aan het bouwen van een nieuwe loods aan de Broekdijk 30a in Hulten.

Raadsvoorstel begroting 2019 en jaarrapport 2017 Regio Hart van Brabant

Gemeente Gilze en Rijen werkt met acht andere gemeenten in Midden-Brabant samen in Regio Hart van Brabant (HvB). Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2019 en stelt de gemeenteraad in de gelegenheid daar een zienswijze op in te dienen. Ook heeft het college kennisgenomen van de jaarrapporten 2017 van HvB en Midpoint Brabant. Deze jaarrapporten legt het college ter kennisname voor aan de gemeenteraad ter kennisname.

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 63 in Gilze

Door het college is het bestemmingsplan Nieuwstraat 63 in Gilze vastgesteld. Dit betekent dat de voormalige slagerij met bestemming ‘detailhandel’ nu de bestemming ‘wonen’ krijgt.

Zonnepanelen voor MFA De Molenwiek in Molenschot

De gemeente wil zonnepanelen installeren op het dak van MFA De Molenwiek in Molenschot. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar duurzaamheidsambitie. De gemeenteraad krijgt op 9 juli een voorstel om het benodigde geld beschikbaar te stellen.

Beantwoording vragen raadsfracties jaarstukken 2017

De raadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld over de jaarstukken 2017. Het college heeft deze vragen beantwoord. In de raadsvergadering van 11 juni heeft de gemeenteraad de jaarstukken behandeld.

Memo voor commissie Ruimte over berekening nieuwe tarieven bij gewijzigde afvalinzameling

Het college heeft de memo over de berekening van de nieuwe tarieven bij gewijzigde afvalinzameling vastgesteld. De memo zet het college door naar de commissie Ruimte in voorbereiding op de raadsvergadering van 9 juli aanstaande.