Besluiten van 27 maart 2018

Beknopte voortgangsrapportage 'uitvoeringsplan veiligheid 2017 - 2018'

Door het college is kennisgenomen van de beknopte voortgangsrapportage “uitvoeringsplan veiligheid 2017-2018”. Het college stuurt de rapportage door aan de commissie Middelen.

Toestemming onderverhuur Sportcomplex Den Butter

Het college heeft toestemming verleend voor het onderverhuren van ruimte aan Fysiotherapie Osta & De Jongh in Sportcomplex Den Butter.

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden voor IT (GIBIT)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Het college heeft besloten de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en de GIBIT te gebruiken voor inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT.

Vaststelling bestemmingsplan ecologische verbindingszone Boomkikker – Veenstraat, Molenstraat

Door het college is ingestemd met het bestemmingsplan ecologische verbindingszone (EVZ) Boomkikker voor de Veenstraat en Molenstraat. Het college het bestemmingsplan aan, aan de raad. Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan de eerste fase van de realisatie van de ecologische verbindingszone. De ecologische verbindingszone heeft als doel om het voortbestaan van de boomkikker in Noord-Brabant veilig te stellen.


Besluiten van 20 maart 2018

Subsidie stichting Leergeld 2017

Het college heeft besloten stichting Leergeld voor 2017 een aanvullende subsidie te verlenen van €6.303,-.

Subsidieverzoek Blauwe Maan in het kader van hulp bij seksueel geweld

Aan hulpverleningsorganisatie Blauwe Maan heeft de gemeente een innovatiesubsidie van € 25.000,- verleend. De subsidie is voor hulpverlening bij seksueel geweld.

Logeerwoningen in een crisissituatie

Door het college is besloten deel te nemen aan een proef voor logeerwoningen. In deze woningen kunnen mensen in een crisissituatie en een direct huisvestingsprobleem tijdelijk wonen. De proef duurt anderhalf jaar en is in samenwerking met Leystromen.

Voorbereidingskrediet project warmtenet Gilze en Rijen

Het college stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 25.000,- voor het in beeld brengen van de haalbaarheid van het aanleggen van een warmtenetwerk in Gilze en Rijen.

Principeverzoek Schaapsdijk 2 in Gilze

Door het college is medewerking verleend aan het verzoek tot de sloop van Schaapsdijk 2 in Gilze.

Aanpassing regels starterslening Gilze en Rijen 2018

Het college is akkoord met het raadsvoorstel voor het aanpassen van de regels voor startersleningen aan de nieuwe privacy regelgeving. Het raadsvoorstel is doorgestuurd aan de commissie Ruimte en de gemeenteraad.

Samenwerking met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Door het college is besloten om vanaf 1 april 2018 samen te werken met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. De samenwerking duurt twee jaar. Na deze twee jaar bekijkt de gemeente samen met de fondsen of de samenwerking verder gaat.

Definitieve gunning minicontainers en containermanagementsysteem

De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de aanschaf van minicontainers en een containermanagementsysteem. Het college heeft kennis genomen van de uitkomst van de doorlopen aanbestedingsprocedure. De definitieve opdracht is gegund aan DVL Milieuservice B.V.


Besluiten van 13 maart 2018

Ontwerp drie kruispunten Raadhuisplein

Het college heeft de ontwerpen voor de aanpassingen aan de drie kruispunten Raadhuisplein-Nassaulaan, Raadhuisplein-Regentenstraat, Raadhuisplein-Mariastraat vastgesteld. De gemeente werkt de ontwerpen uit in een bestek en besteed het werk daarna aan.

Aanwijzing stembureaus en benoeming van de voorzitters, leden en tellers voor de verkiezing op 21 maart 2018

Het college heeft de stembureaus voor de verkiezingen op 21 maart 2018 aangewezen. Verder heeft het college de voorzitters, leden en tellers benoemd.

Omgevingsvergunning voor veertien opslagboxen aan de Oranjestraat 115 in Gilze

Door het college is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van veertien opslagboxen aan de Oranjestraat 115 in Gilze geweigerd. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan.

Aanvullende subsidie Voedselbank Gilze-Rijen 2017 tot en met 2019

Het college heeft besloten Voedselbank Gilze-Rijen over 2017 een aanvullende subsidie van € 3.118,- te verlenen. Over 2018 krijgt de Voedselbank een aanvullende subsidie van € 6.000,- en over 2019 een aanvullende subsidie van € 7.000,-.

Voorbereidingskrediet verbouwing De Boodschap

Door het college is een voorbereidingskrediet voor de verbouwing van De Boodschap beschikbaar gesteld. Het gaat om een bedrag van € 20.000,-. De verbouwing is nodig voor de vernieuwing van het bibliotheekwerk.


Besluiten van 6 maart 2018

Principeverzoek aanleg zonnepark A58

Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen voor de aanleg van een zonnepark van acht hectare aan de A58 in Gilze. Het college wil eerst het beleid voor de vestiging van zonneparken vaststellen.

Beleidsregels bijzondere bijstand

Het college heeft de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld. De oude beleidsregels trekt het college in.

Voorbereiding Hart van Brabantdag 8 maart 2018

Het college bereidt zich voor de op de Hart van Brabantdag op donderdag 8 maart 2018. De gemeente Gilze en Rijen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Vier keer per jaar komen de colleges van de deelnemende gemeenten bij elkaar voor overleg op de zogenaamde 'Hart van Brabantdag'.