Besluiten 29 mei 2018

Begroting ABG-organisatie 2019

De ABG-organisatie is de ambtelijke organisatie voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Het bestuur van de ABG heeft een begroting opgesteld voor 2019. Het college legt de begroting voor aan de raad en stelt de raad zo in staat eventuele opmerkingen bij de begroting te maken in de vorm van een zienswijze.

Verkoop pand Augustinastraat 14 in Gilze

Het pand aan de Augustinastraat 14 in Gilze is verkocht aan Stichting Gezondheidszorg Gilze voor een prijs van € 495.000,- kosten koper.


Besluiten 22 mei 2018

Aanvraag omgevingsvergunning kappen vijf bomen aan Rijksweg 111B in Rijen

Het college verleend de omgevingsvergunning voor het kappen van vijf bomen aan de Rijksweg 111B in Rijen. Door het kappen van de bomen is de aanleg van een ecologische tuin mogelijk.

Regio Tilburg Regionale samenwerking leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Het college heeft opdracht gegeven aan Regio Tilburg Regionale samenwerking leerplicht RMC tot het uitvoeren van een verkenning leerplicht en RMC. Deze opdracht heeft als doel dat de taakverdeling en samenwerking aansluit op jongeren, ouders en scholen.

Tijdelijke huisvesting basisschool De Vijf Eiken

Het college ingestemd met de tijdelijke huisvesting van basisschool De Vijf Eiken. De tijdelijke locatie is aan de Leuvenstraat 5 in Rijen, op de eerste verdieping.

Concept uniform mandaatbesluit omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Het college gaat akkoord met het concept uniform mandaatbesluit OMWB 2018. Hierin staat beschreven waar de OMWB wel een besluit over mag nemen en waarover de gemeente blijft besluiten. waarover niet.


Besluiten 15 mei 2018

Wijzigingsplan Rielsebaan 41 in Gilze

Het college stelt het wijzigingsplan Rielsebaan 41 in Gilze gewijzigd vast. Dit plan vergroot het agrarisch bouwvlak van het grondgebonden akkerbouwbedrijf zodat een extra bewaarloods kan worden gebouwd.

Jaarstukken 2017 definitief

Het college stelt de jaarstukken 2017 vast en verstuurt deze naar de raads- en commissieleden. Het accountantsrapport wordt nagestuurd.

Mandatering ‘Meten en weten BGT’

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) moet actueel blijven. Het college geeft het Inkoopbureau West-Brabant mandaat om namens de gemeente Gilze en Rijen de aanbesteding voor deze werkzaamheden te doen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Vanaf die datum gelden in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetten. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Er zijn drie basisdocumenten: het Privacybeleid (incl. Privacyreglement), het Protocol melding datalekken en beveiligingsincidenten en de Privacyverklaring. Het is belangrijk dat in ieder geval het Privacybeleid (incl. Privacyreglement) en het Protocol hetzelfde zijn voor de ABG-organisatie en de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Op die manier is duidelijk welke uitgangspunten gelden bij de verwerking van persoonsgegevens. Het college stemt in met het Privacybeleid (incl. Privacyreglement) en het Protocol melding datalekken en beveiligingsincidenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen en de ABG-organisatie en stelt deze vast. Het college stemt ook in met de Privacyverklaring van de gemeente Gilze en Rijen en stelt deze vast.

Upgrade telefooncentrale

Op 25 mei 2018 krijgt de telefooncentrale een grote update en een extra routering. De upgrade verhelpt interrupties door netwerkstoringen en de extra routering zorgt voor een alternatieve telefoonverbinding, mocht er een breuk in de glasvezelverbinding ontstaan.


Besluiten 8 mei 2018

Verkoop bouwkavels in Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) De Vliegende Vennen

Het college heeft besloten om bouwkavels in Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen te verkopen aan de leden van de CPO De Vliegende Vennen. In totaal gaat het om tien bouwkavels.

Memo aanpak kwaliteitsplan integraal beheer openbare ruimte

In een kwaliteitsplan legt de gemeente vast volgens welke kwaliteitsbeelden de gemeente de openbare ruimte onderhoudt. Het plan dat de gemeente nu gebruikt is van 2005 en is verouderd. Het college wil het kwaliteitsplan aanpassen en stuurt hiervoor een memo naar de commissie Ruimte om uit te leggen hoe ze hiermee aan de slag gaat.

Jaarrekening 2017 en ontwerp begroting van samenwerkingspartners

Het college heeft kennis genomen van de ontwerp begroting en de jaarrekening 2017 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant en de Diamantgroep. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen.

Voortgangsrapportage woningbouwontwikkelingen 2018 en volgende jaren

Het college heeft de "voortgangsrapportage woningbouwontwikkelingen 2018 en volgende jaren" vastgesteld en stuurt de rapportage ter kennisname door aan de commissie Ruimte.

Bestemmingsplan Oranjestraat 100 in Gilze

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Oranjestraat 100 in Gilze niet vast te stellen. Het bestemmingsplan voldoet niet aan de daar aan te stellen eisen.

Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018

Door het college is ingestemd met de afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018. Het college stuurt de verordening door aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Evaluatie subsidiebeleid van Gilze en Rijen

Het college stemt in met de memo over de evaluatie van het subsidiebeleid van Gilze en Rijen. In september 2017 is de commissie Samenleving voor de laatste keer geïnformeerd over de uitvoering van het nieuwe subsidiebeleid met ingang van midden 2016. In april 2018 is opnieuw een evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan legt het college voor aan de commissie Samenleving.

Memo "zorg voor onze bomen"

Het college heeft een memo vastgesteld waarin zij onderbouwt op welke manier de gemeente Gilze en Rijen omgaat met bomen. Op deze manier wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief duurzaam bomenbestand.

Verdiepingsslag structuurvisie stedelijk gebied Gilze en Rijen - Gilze-Zuid en Gilze-West

Door het college is een verdiepingsslag structuurvisie stedelijk gebied Gilze en Rijen, Gilze-Zuid en Gilze-West gemaakt. Het college legt deze informatie voor aan de gemeenteraad om vast te stellen en een vervolgonderzoek uit te voeren.

Stand van zaken herontwikkeling van de locatie van de voormalige locatie van Jenaplanschool De Kring

De herontwikkeling van de voormalige locatie van Jenaplanschool De Kring gaat krijgt vorm. Door de gemeente is een bedrijf gekozen waarmee de gemeente wil samenwerken. Over deze vooruitgang en de planning informeert het college de commissie Ruimte.

Technische oplevering sportcomplex Den Butter

De technische oplevering van sportcomplex Den Butter heeft iets later plaats gevonden dan gepland. Wel was de uiteindelijke oplevering volgens planning (voorjaar 2018). Het college beantwoord schriftelijke vragen hierover van de VVD.


Besluiten van 1 mei 2018

Realisatie openbaar schoolspeelplein basisschool De Bolster

De gemeente wil samen met basisschool De Bolster nieuwe speeltoestellen plaatsen op het schoolplein en het plein openbaar maken. Hierdoor kunnen kinderen uit de buurt buiten schooltijd ook spelen op het plein. Het college vraagt bij de gemeenteraad hiervoor een budget van € 80.000,- aan.

Ontwerpbestemmingsplan Horst 58 in Gilze vrijgegeven voor inzage

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Horst 58 in Gilze vrijgegeven voor inzage. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken is in te zien.

Schadevergoeding brandweerauto’s

Tussen 1997 en 2011 hebben de grote truckfabrikanten in Europa illegale afspraken gemaakt rond de invoering van nieuwe milieuwetgeving. Als gevolg van deze verboden prijsafspraken hebben onder andere de Veiligheidsregio en de gemeente schade geleden. Het college geeft Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant toestemming om een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

Resultaten onderzoeken naar werking luchtwassers veehouderij

Uit de resultaten van het landelijk onderzoek naar de werking van luchtwassers bij veehouderijen is gekomen dat het nodig is om de regels aan te passen. Gemeente Gilze en Rijen volgt de nieuwe landelijke regels. Voor een lopende vergunningsaanvraag overlegt de gemeente met de vergunningsaanvrager.

Voorstel tot aanpassing gebruik grond Midden Brabant Poort

Het college stelt de gemeenteraad voor om de waarde van de grond in Midden Brabant Poort fase 1 en 2 in Rijen Noordoost aan te passen. De financiële effecten hiervan verwerkt het college in de jaarrekening 2017.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Door het college is kennisgenomen van de jaarrekening 2017 van de RAV. Voor de begroting van 2019 geeft het college een positief advies. Daarbij vraagt het college aan de gemeenteraad blijvend aandacht te hebben voor de aanrijtijden naar de buitengebieden.

Voorgenomen locaties ondergrondse containers huishoudelijk restafval in de kernen Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten

Vanaf 1 september 2018 gaat de gemeente het afval op een andere manier inzamelen. Dit betekent ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval in de openbare ruimte. Het college heeft de voorlopige locaties voor de containers in kaart gebracht. Het college legt de locaties voor aan de inwoners. Iedereen kan een reactie geven of een alternatieve locatie aandragen.

Nieuwe tarieven na gewijzigde afvalinzameling en gewijzigde verordening afvalstoffenheffing 2018

De gemeente gaat vanaf 1 september 2018 het afval op een andere manier inzamelen. Hiervoor gelden ook andere tarieven. Het college heeft de nieuwe tarieven en de gewijzigde verordening afvalstoffenheffing ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.