Besluitenlijst 27 november

Principeverzoek vrijstaande woning aan de Gouberg in Gilze

Het college stemt niet in met het principeverzoek voor de ontwikkeling van een vrijstaande woning aan de Goudberg in Gilze. Het principeverzoek past niet binnen het bestaande bestemmingsplan.

Verzoek tot handhaving bewoning door seizoenarbeiders aan de Van Hornstraat 12 in Gilze

Het college heeft besloten om na het verzoek tot handhaving, de eigenaar van de Van Hornstraat 12 in Gilze, een last onder dwangsom op te leggen van € 5000,-. De eigenaar moet uiterlijk 1 januari 2019 de hoeveelheid personen die geen huishouden vormen terugbrengen tot maximaal drie personen en de woning laten bewonen door één huishouden.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB): werkprogramma 2019 en Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK)

Het college is akkoord met het werkprogramma 2019 en geeft de OMWB opdracht om het werkprogramma 2019 uit te voeren volgens het GUK. Het GUK regelt een eenduidige wijze in de uitvoering van de wettelijke basistaken in de regio.

Voorgenomen besturenfusie protestant christelijk primair onderwijs (PCPO) Midden-Brabant en protestant christelijk onderwijs (PCO) Etten-Leur

Het college laat via een brief weten aan PCPO Midden Brabant dat er geen bezwaar is tegen de bestuurlijke fusie van PCPO Midden-Brabant en PCO Etten-Leur.

Dementievriendelijke gemeente Gilze en Rijen

Het college heeft besloten om de kerngroep dementievriendelijke gemeente activiteiten te laten organiseren in het kader van dementievriendelijke gemeente. Hiervoor reserveert het college een budget van € 10.000,- voor de jaren 2019-2022.

Subsidie Stichting Leergeld 2019

Het college heeft besloten om Stichting Leergeld voor 2019 een subsidie van € 21.000,- te verstrekken.

Principeverzoek nieuwbouw zes patiowoningen Oranjestraat 39A in Gilze

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de nieuwbouw van zes patiowoningen aan de Oranjestraat 39A in Gilze. Het college verleent in principe wel medewerking aan woningbouw op deze locatie als de initiatiefnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden.


Besluitenlijst 20 november

Verlenen omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor veranderen van milieu-inrichting

Door het college is besloten om definitief de omgevingsvergunning voor het veranderen van een milieu-inrichting te verlenen. Dit betekent plaatsing van een luchtwasser en uitbreiding van het dierenaantal aan de Alphensebaan 70b in Gilze.

Concept wegenlegger

Een wegenlegger is een register waarin de openbare wegen staan beschreven die buiten de bebouwde kom van de gemeente liggen. Bij de wegenlegger hoort een kaart waarop al deze openbare wegen zijn weergegeven. In 2015 heeft de gemeenteraad € 90.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een wegenlegger. Bureau Exante heeft deze wegenlegger opgesteld. Het college heeft de wegenlegger vastgesteld, die nu in het gemeentehuis ligt ter inzage voor een periode van zes weken.

Opheffen parkeerplaatsen ‘alleen parkeren voor vergunninghouders’ Monseigneur Schaepmanstraat 43-67 in Rijen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de status op te heffen van “alleen parkeren voor vergunninghouders” voor de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Monseigneur Schaepmanstraat 43-67 in Rijen. Deze regeling is niet meer nodig omdat de sporthal/zwembad is verplaatst.

Vervolg onderzoek veehouderij en Gezondheid Omwonenden III

Door het college is kennisgenomen van het vervolgonderzoek veehouderij en Gezondheid Omwonenden III. Dit vervolgonderzoek geeft aan dat er (nog) geen eenduidige conclusie aan te verbinden is. Tot er meer duidelijkheid is over een landelijke normering houdt het college vast aan het toetsingskader Endotoxine bij het ontwikkelen van veehouderijen en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan Broekdijk 30a in Hulten

Het ontwerp wijzigingsplan Broekdijk 30a in Hulten ligt voor de periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Dit gaat over de bouw van een nieuwe (opslag)loods binnen het bestaande bouwvlak met een goede landschappelijke inpassing.

Besluit op aanvraag om tegemoetkoming in planschade (Oude Baan 2 in Hulten)

Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college door een onafhankelijk extern bureau een planschade-advies laten opstellen. Uit dit advies volgt dat sprake is van actieve risicoaanvaarding. Voor aanvragers bestond op het moment van aankoop van het object voldoende aanleiding om rekening te houden met de eventuele komst van woningen in de nabijheid van het object. Daarom wijst het college de aanvraag om tegemoetkoming in planschade af.

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De huidige beleidsregels uit 2010 voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voldoen niet meer. Er zijn nieuwe regels opgesteld die duidelijker zijn in welke situatie een aanvrager wel of niet in aanmerking komt voor deze parkeerplaats. Door het college zijn deze beleidsregels vastgesteld.

Beleidsregels Bijzondere Bijstand

Door het college zijn de nieuwe beleidsregels Bijzondere Bijstand vastgesteld. De oude beleidsregels worden ingetrokken. De wijzigingen gaan over duurzame gebruiksgoederen, zwemles en de babyuitzet.

Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV)

Het college geeft akkoord op het voorstel van de VNG over het beheer van de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) en de ondertekening van de beheerovereenkomst. Dit is nodig voor de invoering van de Omgevingswet.

Vaststellen bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 14-15 in Gilze

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Bisschop de Vetplein 14-15 in Gilze ongewijzigd vast te stellen, net als de hogere waarde wegverkeersgeluid.


Besluitenlijst 13 november

Financiering aankoop grond Ridderstraat in Gilze

Het college stelt de gemeenteraad voor om een krediet van € 252.000,00. beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond aan de Ridderstraat in Gilze, met als doel het realiseren van kwaliteitsgroen.

Verzoek realiseren Bed & Breakfast en paardenbak binnen woonbestemming

In principe is het college bereid om planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek voor een Bed & Breakfast en een paardenbak, zolang een goed woon- en leefklimaat, goede ruimtelijke ordening en erfinrichting is gegarandeerd.

Voortgangsrapportage woningbouwontwikkelingen 2018 en volgende jaren

Elk jaar in de maanden mei en november brengt het college verslag uit aan de commissie Ruimte over de stand van zaken van de op dat moment lopende nieuwbouwplannen van vijf of meer woningen. Het college heeft de rapportage hierover vastgesteld en stuurt deze door ter kennis name aan de commissie Ruimte.

Vaststellingsovereenkomst en zakelijk recht van gebruik en bewoning voor Heuvelstraat 11 in Gilze

Bewoners van Heuvelstraat 11 in Gilze maakt sinds half 1970 gebruik van dit stuk grond dat in bezit is van de gemeente. Het gebruik van een deel van de grond moet worden beëindigd. Voor de rest van de grond maakt de gemeente afspraken met de bewoners.

Bod Leystromen met prestatieafspraken 2019 en een doorkijk naar volgende jaren.

Gemeenten dienen hun volkshuisvestingbeleid af te stemmen met buurgemeenten en huurdersorganisaties. Corporaties dienen in redelijkheid bij te dragen aan dit beleid. De bijdragen die corporaties leveren worden bij voorkeur vastgelegd in prestatieafspraken. Corporaties doen dit door het uitbrengen van een bod wat uiteindelijk resulteert in prestatieafspraken waarin de inspanningen van de corporaties op het gebied van de volkshuisvesting voor het komende jaar 2019 met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren wordt vastgelegd. Het college is akkoord met het bod van Leystromen. Wethouder Rolph Dols is aangewezen als ondertekenaar van het document.

Memo stand van zaken plan Wouwervallei

Het college heeft kennis genomen van de memo stand van zaken plan Wouwervallei en stuurt de memo ter kennisname aan de commissie Ruimte.

Vangnetuitkering Participatiewet

Het college is akkoord met de analyse en verklaring van uitgevoerde interne en externe maatregelen in het kader van de Vangnetuitkering Participatiewet 2018. Het besluit legt het college voor aan de commissie Samenleving.

Normenkader rechtmatigheidstoetsen 2018

Bij rechtmatigheidstoetsen wordt getoetst of processen met financiële beheerhandelingen volgens de geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De gemeenteraad stelt het normenkader vast. Medewerkers van de ABG-organisatie voeren toetsen uit als onderdeel van de interne controle naar getrouwheid en rechtmatigheid. Het college is ingestemd met het normenkader en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Onderzoeksplan 213a

Het college heeft voor 2019 een onderzoeksplan voor de uitvoering van 213a onderzoeken opgesteld en ligt dit plan voor aan de commissie Middelen ter vaststelling.

Project Fietsallee

Het project Fietsallee staat voor uitvoering op de planning in 2019. Het college vraagt de gemeenteraad het krediet goed te keuren en per kwaliteitsniveau vast te stellen.

Fonds voor burgerinitiatieven

Het college stelt de aanpak voor een fonds voor burgerinitiatieven vast. Met het fonds wil de gemeente ruimte geven aan inwoners om hun ideeën mogelijk te maken en hen daarbij (financieel) ondersteunen.


Besluitenlijst 6 november

Principeverzoek bestemmingswijziging Tilburgsebaan 27 in Gilze

Het college is in principe bereid om medewerking te verlenen om de woonbestemming van de Tilburgsebaan 27 in Gilze om te zetten naar een bedrijfsbestemming, met de specifieke functie paardenafrichtbedrijf.

Jeugdoverlast parkeerplaats Margriethal in Rijen

Door het college is besloten om de parkeerplaats van de Margriethal in Rijen af te sluiten om daarmee de jeugdoverlast die omwonenden ervaren van jongeren met auto’s terug te dringen.

Afvalinzameling kleine bedrijven, scholen en verenigingen

Voor de afvalinzameling door kleine bedrijven, scholen en verenigingen is door het college besloten dat ook zij gebruik gaan maken van de ondergrondse containers voor restafval. De huidige rolcontainer krijgt de functie voor PMD-afval (plastic, blik drinkpakken). Daarnaast krijgen ze een gratis rolcontainer voor GFT (groente- fruit- en tuinafval) en papier.

Snelfietsroute Rijen - Oosterhout

Het college heeft de memo over de snelfietsroute Rijen - Oosterhout vastgesteld en doorgestuurd naar de commissie Ruimte. In de memo staat de stand van zaken óf en hoe er een snelfietsroute komt.

Inkoop loonwaarde Dariuz 2019-2022

Door de Minister van Sociale Zaken is wettelijk bepaalt dat er een loonwaardebepaling is voor mensen die niet in staat zijn het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen door belemmering of handicap. De gemeente heeft hiervoor een regionaal contract afgesloten met Dariuz. Dit contract loopt eind 2018 af. Het college heeft besloten dit contract te verlengen voor het jaar 2019.

Aanvraag tegemoetkoming in planschade vanwege bestemmingsplan Woongebied Rijen

Het college heeft een aanvraag tegemoetkoming in planschade ontvangen. Na ontvangst heeft het college door een onafhankelijk extern bureau een planschade-advies op laten stellen. Uit dit advies volgt dat voor aanvragers sprake is van een nadelige planologische situatie. De geleden schade is met een op 13 september 2018 verleende omgevingsvergunning in natura vergoed. Hiermee is de geleden schade voldoende anderszins verzekerd. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade wijst het college af.

Verlenging aanvullende subsidie Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)

Door het college is de aanvullende subsidie aan VIP voor zes maanden verlengd met een bedrag van

€ 14.000,00. De subsidie draagt er aan bij dat er meer vrijwilligers zijn en dat zij beter ondersteund worden.

Verlenen omgevingsvergunning Oosterhoutseweg 7 in Rijen

Op 4 september 2018 heeft het college ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning Oosterhoutseweg 7 in Rijen voor het  realiseren van 35 recreatiewoningen op camping d'n Mastendol. Hierop is één zienswijze ontvangen. Door het college is de zienswijze vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend.

Wijzigingsvoorstel Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Gilze en Rijen

Door het college is kennisgenomen van het wijzigingsvoorstel APV. De wijzing betreft de uitbreiding van het aantal in te vullen gegevens door een ondernemer bij het nachtregister. Iedereen die tegen betaling nachtverblijf aanbiedt aan personen moet een nachtregister bijhouden.

Bijdragen uit het Ondernemersfonds

De gemeente Gilze en Rijen stelt aan ondernemersvereniging GRIC/Commissie Broekakkers een bijdrage van € 5.000,00 beschikbaar voor de vervanging van veiligheidscamera’s en € 750,00 voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze maatregelen dragen bij aan de collectieve veiligheid voor ondernemers.

Status warmteplan en energietransitieplan

Het warmteplan en het energietransitieplan beschouwd het college als basisdocumenten voor het nader uit te werken definitieve warmteplan voor de gemeente Gilze en Rijen. De rapporten bevatten onderzoeksinformatie over mogelijke energie- en warmtebronnen in de gemeente.