Besluitenlijst 30 oktober

Afvoeren woningen saneringslijst wegverkeerslawaai

Door het college is besloten om de woningen aan de Hoofdstraat 67, 93 en 142 in Rijen af te voeren van de saneringslijst wegverkeerslawaai, omdat betreffende bewoners afzien van de geluidswerende maatregelen.

Vaststellen bestemmingsplan Julianastraat 90 in Rijen

Het ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 90 in Rijen heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt het bestemmingsplan door naar de gemeenteraad voor vaststelling.

Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening (Wro) Gilze en Rijen 2019

Door het college is de ambitie uitgesproken om ruimtelijke procedures voor de woningbouw te versnellen. Dit kan door gebruik te maken van de mogelijkheid tot coördinatie van verschillende procedures. De gemeente stuurt het voorstel coördinatieverordening Wro door naar de gemeenteraad voor vaststelling.

Bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit voor de kruispuntmaatregelen Raadhuisplein

Tegen het verkeersbesluit van het college voor het aanpassen van drie kruispunten op het Raadhuisplein zijn drie bezwaarschriften ingediend. Het college heeft besloten de belanghebbenden ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren, maar de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college heeft een nieuw verkeersbesluit voor de laad- en loshaven op het Polanenhof genomen. De voorgenomen laad- en loshaven op het Raadhuisplein komt daarmee te vervallen.

Verkoop grond bedrijventerrein Haansberg

Bouwkavel 30 en 31 aan de Kempenbaan op bedrijventerrein Haansberg in Rijen zijn verkocht. Willemse Staalbouw gaat hier een pand bouwen en verhuren.

Beslissing op bezwaar

Door een onderneming uit Oirschot is een bezwaar ingediend tegen een besluit van het college op een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). De bezwaarschriftencommissie heeft een advies uitgebracht en geadviseerd om het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies opgevolgd.

Belastingverordeningen 2019

Het college heeft ingestemd met de wijzigingen in de belastingverordeningen en de bijbehorende tarieven voor het jaar 2019 en stuurt deze door naar de gemeenteraad voor vaststelling.


Besluitenlijst 23 oktober

Beschrijven archeologische waarden Kamp Rijen

Door het college is kennis genomen van het plan van aanpak Kamp Rijen. In het plan is beschreven op welke wijze de gemeente de technische aspecten voor de bescherming van de voormalige terreinen van Kamp Rijen organiseert. De gemeente start nu met stap 1 uit het plan; het opstellen van een archeologisch rapport door archeoloog dhr. Roymans met zijn bevindingen. De gemeente beoordeelt vervolgens het rapport en neemt hierover een besluit.

Beantwoording schriftelijke vragen raadsfracties begroting 2019 en tweede tussentijdse rapportage 2018

De raadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld over de begroting 2019 en de tweede tussentijdse rapportage 2018. Het college heeft de vragen beantwoord. Op maandag 29 oktober en maandag 5 november 2018 behandelt de gemeenteraad de begroting 2019 en tweede tussentijdse rapportage 2018.

Keuze kunst bij sportcomplex Den Butter

Door het college is een oproep gedaan voor het realiseren van kunst bij sportcomplex Den Butter. Drie lokale kunstenaars hebben hun ideeën hiervoor ingediend. De gemeentelijke kunstcommissie adviseert kunstenaar Paul Veroude. Hij heeft een aantal ideeën laten zien. Het college heeft besloten dat kunstenaar Paul Veroude een idee verder uitwerkt.


Besluitenlijst 16 oktober

Beëindiging overeenkomst beheer MFA Sportparkweg 21 in Rijen

De gemeente neemt het beheer van de accommodatie MFA Sportparkweg 21 in Rijen over van beheerstichting E.M.M-RHV. Het college heeft hiervoor een overeenkomst tot beëindiging gesloten.

Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning voor nieuwbouw van OBS De Wildschut

Tegen de verlening van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van OBS De Wildschut in Gilze is bezwaar gemaakt. Het college heeft het bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. De commissie adviseert het college om nader onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan mee te nemen in de beslissing op bezwaar. Het college heeft nader onderzoek gedaan en besluit bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ongegrond.

Verkoopbesluit verkoop zeven bouwkavels in Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen

Door het college is besloten om het besluit tot verkoop van zeven bouwkavels in Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen niet apart per kavel te uit te werken, maar voor de zeven kavels samen. De kavels staan als advertentie in het Weekblad. Iedere inwoner met interesse kan zich melden bij de notaris.

Procesvoorstel principeverzoek Mosstraat 23- 25 in Rijen

Door het college is een principeverzoek ontvangen voor Mosstraat 23-25 in Rijen. Het college neemt in dit verzoek een positieve houding aan en sluit een intentieovereenkomst af met de initiatiefnemer om het kostenverhaal te kunnen verzekeren.

Regionaal Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek 2018

De definitieve resultaten van het regionaal kwalitatief woningbehoefte onderzoek 2018 zijn bekend. Het onderzoek gaat in op bijvoorbeeld leefstijlen, woontevredenheid en woonvoorkeuren. Het college heeft kennisgenomen van de resultaten.

Ommetje Hulten

Door de Natuur- en Landschapsvereniging (NLGR) is een wandelroute ‘Ommetje Hulten’ uitgezet. Het ommetje is een korte wandeling die bewoners uitnodigt in beweging te komen in de eigen omgeving. Het college heeft ingestemd met de route en de kosten die de NLGR heeft gemaakt voor de aanleg ervan.

Bestuurlijke lus Centrum Rijen-Oost

De gemeenteraad heeft op 20 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Centrum Rijen-Oost’ en het exploitatieplan ‘Centrum Rijen-Oost’ vastgesteld. Hiertegen is beroep aangetekend. De Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeente een bestuurlijke lus toe kan passen ter nadere onderbouwing van bepaalde punten. Dit betekent dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt specifieke onderdelen van het bestemmingsplan te repareren of beter te onderbouwen.


Besluitenlijst 9 oktober

Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2018

In 2017 stelde de gemeenteraad de Verzamelverordening Participatiewet vast. Deze bevat nagenoeg alle verordeningen die deze wet voorschrijft. In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant werken we samen met tien andere gemeenten. Dit regionale team bundelde en actualiseerde de beleidsregels die bij de verzamelverordening horen. Deze verzamelbeleidsregels komen in de plaats van de losse beleidsregels die tot nu toe gebruikt werden en zijn vastgesteld door het college.

Aanvullende subsidie Veilig Thuis Midden-Brabant 2018

Door het college is een aanvullende subsidie toegekend aan Veilig Thuis voor 2018. De extra subsidie is nodig om de taken die voortvloeien uit het programma van eisen Veilig Thuis 2018 uit te voeren. Veilig Thuis Midden-Brabant is een organisatie waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen terecht kunnen voor hulp bij huiselijk geweld of kindermishandeling.

Memo handhaving permanente bewoning op campings

Door het college is kennisgenomen van de memo over de handhaving tegen permanente bewoning op campings. Het college stuurt de memo door naar de commissie Middelen van 22 oktober 2018.

Nieuwe accommodatie Margriethal; behoefteonderzoek binnensportverenigingen

Voor de herbestemming van de Margriethal en zwembad Tropical is onderzocht welke behoefte aan trainingsruimte er nog is bij sportverenigingen. Het blijkt dat het nieuwe sportcomplex Den Butter zeer goed bezet is. Een aantal sportverenigingen hebben extra trainingsuren nodig. Voor deze extra uren is geen ruimte in de sportzalen. Op basis hiervan stelt het college voor een kleine sporthal (in vaktaal sporthal min) op te nemen in de visie voor het plangebied Tropical-Margriethal. Het college heeft kennis genomen van het voorstel en dit door naar de commissie Samenleving van 24 oktober.

Eindevaluatie pilot De Ontmoeting

In 2015 is de stichting Dagopvang Gilze gestart met een pilot om te komen tot één vrij toegankelijke voorziening voor dagbesteding voor ouderen in Gilze, "De Ontmoeting". De gemeente Gilze en Rijen heeft hiervoor project-/innovatiesubsidie verleend. Nu de pilot 3 jaar gedraaid heeft, is met de Stichting Dagopvang Gilze en eindevaluatie uitgevoerd. Door het college is besloten om dagopvang De Ontmoeting voort te zetten.

Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen

Het college is ingestemd met het kappen van totaal 85 bomen aan de Mary Zeldenrustlaan, Anne Frankplein, Constance Gerlingsstraat in Rijen. De gemeente kapt de bomen omdat deze ziek zijn (paardenkastanjebloedingsziekte). In overleg met inwoners en de NLGR is besproken welke boomsoorten er terug komen.

Investeringsprogramma verkeer 2019

Het college heeft besloten het investeringsprogramma verkeer voor te leggen aan de commissie Ruimte. In dit plan staan de projecten genoemd waarvoor in 2019 kredieten zijn opgenomen. Het college heeft ook kennis genomen van de projecten voor de periode 2020-2022.

Motie AutoMaatje

Er is een motie ingediend met het thema AutoMaatje. Het college heeft hier een memo voor gemaakt en stuurt deze door naar de commissie Samenleving.

Memo regiovervoer

Op de actielijst voor de raadscommissie Samenleving staat voor de vergadering van 24 oktober het ‘verbeterplan leerlingenvervoer’. Het leerlingenvervoer maakt deel uit van het regiovervoer. Bij de behandeling van de perspectiefnota werd duidelijk dat de kosten voor het regiovervoer meer stijgen dan verwacht werd. Het college wilde zelf meer inzicht krijgen in de redenen van deze stijging en stuurt de memo door naar de commissie Samenleving van 24 oktober.

Notitie 'verlaging grondprijs voor sociale woningbouw en verkoop reststroken'

Door het college is besloten om grondprijs voor sociale woningbouw niet te verlagen. De grondprijs voor de verkoop van reststroken is marktconform.

Actielijst punt 267: tussentijdse evaluatie project Brede School

Op de actielijst staat het punt; tussentijdse evaluatie project Brede School. Het college heeft onlangs een kleine tussentijdse evaluatie gehouden over hoe het staat met het Brede School beleid. Dit beleid loopt van 2017 t/m 2020.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Het college heeft besloten om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Dit doet de gemeente omdat zij duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt. Mediatraining voor college burgemeester en wethouders gemeente Gilze en Rijen. Door het college is besloten om een mediatraining te volgen. De mediatraining gaat in op de veranderende omgeving in de journalistiek en de beschikbare (nieuwe) communicatiemiddelen.

Project spoorzone

Het college legt aan de gemeenteraad een voorstel voor om voor het project spoorzone het westelijk gelegen tracé aan te wijzen voor de onderdoorgang.

Kwaliteitsplan openbare ruimte

Het college legt de commissie Ruimte van 25 oktober in een memo uit hoe het staat met de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte. De werkelijke kwaliteit is in beeld gebracht. Er is onderzocht of de werkelijke kwaliteit hetzelfde is als de kwaliteit die de gemeente wil. Dat is niet zo. Daarbij is het voorstel van het college om het beheer van de openbare ruimte af te stemmen op het coalitieakkoord 2018-2022. Dit kost meer dan het geld dat nu voor onderhoud beschikbaar is.


Besluitenlijst 2 oktober

Principeverzoek Kerkstraat 98 in Gilze

Voor de locatie Kerkstraat 98 in Gilze is een principeverzoek ontvangen voor de sloop van het huidige pand. Deze wil men vervangen voor een tweekapper. Op de achterzijde van het stuk grond zijn plannen om hier drie kantoorunits te plaatsen waar boven elk kantoor een appartement aanwezig is. Het college verleent in principe medewerking als men voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gemeentelijk toezicht op de realisatie van externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor

Door het college is ingestemd om een verbetering van de regeling van externe veiligheid langs het spoor in bestemmingsplannen door te voeren en informeert de gemeenteraad hierover.

Principeverzoek zorgwoningen Broekstraat 7 in Molenschot

Het college staat in principe positief tegenover het initiatief om zorgwoningen te bouwen op het stuk grond Broekstraat 7 in Molenschot, als men voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Ter inzage leggen voorontwerp bestemmingsplan Hulteneindsestraat 15, 15a, 17 en 19 in Hulten

Door het college is het voorontwerp bestemmingsplan Hulteneindsestraat 15, 15a, 17 en 19 in Hulten ter inzage gelegd in het gemeentehuis in Rijen voor een periode van zes weken. Het college informeert de commissie Ruimte hierover.

Begroting 2019 en tussentijdse rapportage 2018 zijn gereed

De begroting 2019 en tussentijdse rapportage 2018 voor de gemeente Gilze en Rijen zijn gereed. Het college heeft de begroting 2019 inclusief aanbiedingsbrief, raadsvoorstel en raadsbesluit vastgesteld en via de griffie doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 113a in Gilze

Op de locatie Nieuwstraat 113a in Gilze staat een Rijksmonument, Maalderij 't Stoom. Initiatiefnemer heeft dit Rijksmonument gerestaureerd en wil deze een passende functie geven. Daarnaast worden aan de achterzijde een viertal grondgebonden woningen gerealiseerd. Met dit besluit wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Instemmen met grondexploitatieovereenkomst Oude Baan 48 in Hulten

Door het college is ingestemd met de grondexploitatieovereenkomst Oude Baan 48 in Hulten. De exploitanten wensen een bouwplan te realiseren op de bij hem in eigendom zijnde en/of komende percelen gelegen aan de Oude Baan 48 in Hulten, dat voorziet in de herbouw van een woning en de realisatie van twee grondgebonden woningen met bijbehorende voorzieningen.

Beantwoording vraag over voorstel krediet zonnepanelen de Molenwiek

Het college behandelt in de commissie Ruimte van 25 oktober 2018 het voorstel of het bestuur van Nuwelijn overstapt op een andere energieleverancier. Gedoogbeschikking tijdelijke woonunit Heuvelstraat 42 in Gilze Het college verleent een tijdelijke gedoogbeschikking onder voorwaarden voor een periode van twee jaar voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op een stuk grond aan de Heuvelstraat in Gilze.

Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Door het college is ingestemd dat wethouder duurzaamheid; Ariane Zwarts het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer ondertekent. De ambitie is om in 2025 het doelgroepenvervoer volledig te laten rijden op waterstof of elektrisch. De gemeente Gilze en Rijen sluit zich bij deze verduurzaming aan.