Besluitenlijst 25 september 2018

Actualisering Bibob-beleid

Door het college is besloten om het beleid voor de toepassing van de wet Bibob in de gemeente Gilze en Rijen te actualiseren per 1 oktober 2018. Ter informatie stuurt het college dit besluit door naar de commissie Middelen.

Vaststellen handreiking veehouderij en volksgezondheid

Het college heeft de handreiking veehouderij en volksgezondheid vastgesteld. De handreiking is bedoeld om te bepalen of voor initiatieven voor ontwikkelingen van veehouderijen een advies van de GGD nodig is. Het college stuurt de handreiking ter kennisname door aan de commissie Ruimte.

Standplaatsvergunning Mobiele Tweewieler

Er is een aanvraag binnengekomen van de Mobiele Tweewieler voor een standplaatsvergunning in Molenschot. De standplaatsvergunning is aangevraagd voor zowel de verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen, als voor de verkoop van accessoires. Na een succesvol verlopen proefperiode verleent het college een vergunning voor onbepaalde tijd voor het innemen van een standplaats op het parkeerplein aan de Kapelstraat 5 in Molenschot op donderdagen tussen 9:00 en 12:00 uur.

Evaluatie werkafspraken landschapsinvesteringen

De gemeenteraad heeft de vraag gesteld om een evaluatie te ontvangen van de werkafspraken voor landschapsinvesteringen. Deze afspraken zijn in een beleidsregel opgenomen. Het college heeft de evaluatie werkafspraken goedgekeurd en stuurt de gemeenteraad deze ter informatie toe.

Bezwaarschriften geluidsisolatie woningen Hoofdstraat in Rijen

Bewoners van twee woningen in de Hoofdstraat in Rijen hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college dat de woningen van de bezwaarmakers niet in aanmerking komen voor geluidsisolerende maatregelen. Het besluit is genomen omdat uit berekeningen blijkt dat de woningen al voldoende geluidwerend zijn. Ook uit geluidsmetingen bij deze woningen blijkt de huidige geluidswering voldoende te zijn. De ingediende bezwaarschriften zijn behandeld door de commissie bezwaarschriften. De conclusie van de commissie is dat de bezwaarschriften ontvankelijk zijn maar niet gegrond.

Aanvraag omgevingsvergunning aanleg paardrijbak met hekwerk geweigerd

Door het college is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg van een paardrijbak met hekwerk aan de Dongenseweg in Rijen. Het college heeft de aanvraag geweigerd omdat deze in strijd is met de regels voor ruimtelijke ordening.


Besluitenlijst 18 september 2018

Weigeren kappen boom Landkaartje 3

In januari weigerde het college een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op Landkaartje 3 in Rijen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college heeft het bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan de commissie voor bezwaarschriften. Op advies van de commissie besluit het college bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren, de bezwaren ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit in stand te laten.

Ontwerpbestemmingsplan Oude Baan 9 in Hulten

Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan voor perceel Oude Baan 9 in Hulten zes weken ter inzage te leggen. Hiermee zet het college de formele procedure tot bestemmingsplanwijziging in gang. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestemming van het perceel Oude Baan 9 te wijzigen van bedrijfswoning naar burgerwoning. De bedrijfsbestemming wordt daarmee gewijzigd in een woonbestemming.

Bureau Ruimtemeesters inventariseert buitengebied Gilze en Rijen

buitengebied. Op 8 mei 2018 heeft het college ingestemd met het gefaseerd opstellen van het bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte gemeente Gilze en Rijen. De eerste fase hiervoor is het uitvoeren van een inventarisatie van het buitengebied.

Herontwikkeling Bisschop de Vetplein 14-15

De eigenaresse van Bisschop de Vetplein 14-15 in Gilze wil de locatie herontwikkelen naar drie grondgebonden woningen. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om die reden is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het college legt dit plan ter inzage. Ook is een besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai nodig. Ook dat besluit komt ter inzage. Ten slotte is met de initiatiefneemster een overeenkomst opgesteld om het wettelijke kostenverhaal te regelen. Het college heeft ingestemd met deze overeenkomst.


Besluitenlijst 11 september 2018

Aanpassing Bibob-beleid

Het college heeft besloten om het beleid voor de toepassing van de Wet Bibob vast te stellen. De wet Bibob is de wet met bepalingen voor de bevordering van integriteitsbeoordelingen Het nieuwe beleid treedt in werking op 1 oktober 2018. De toepassing van de Wet Bibob is een belangrijk middel in de aanpak van ondermijning. Het huidige Bibob-beleid van de gemeente Gilze en Rijen is vastgesteld in 2007. Dit beleid is nu aangepast en uitgebreid op het gebied van vastgoed, aanbestedingen en subsidies.

Aanpassing Handreiking veehouderij en volksgezondheid

De volksgezondheid in relatie tot de veehouderij staat al geruime tijd vol in de schijnwerpers. Daarom heeft het college de ‘Handreiking veehouderij en volksgezondheid’ aangepast en vastgesteld. Het college past de richtlijnen in deze handreiking toe bij aanvragen voor een omgevingsvergunning milieu om te beoordelen of een GGD-advies nodig is.

Vergunning voor De Mobiele Tweewieler

Het college heeft besloten om een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen aan De Mobiele Tweewieler. Dit bedrijf mag een standplaats innemen op het parkeerplein aan de Kapelstraat 5 in Molenschot op donderdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. De vergunning is aangevraagd voor de verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen en voor de verkoop van accessoires. Vooraf is er een proefperiode gehouden van drie maanden. Deze is succesvol verlopen.

College informeert raad over evaluatie werkafspraken landschapsinvestering

De raad heeft in 2014 gevraagd om een evaluatie van de werkafspraken voor landschapsinvestering. Deze zijn in een beleidsregel opgenomen. Daarmee wordt de kwaliteit van het landschap gewaarborgd bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. De raad ontvangt nu in een memo de evaluatie van deze werkafspraken.

Bezwaarschriften geluidsisolatie woningen Hoofdstraat in Rijen ontvankelijk maar niet gegrond

De bewoners van twee woningen in de Hoofdstraat in Rijen hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college dat de woningen van de bezwaarmakers niet in aanmerking komen voor geluidsisolerende maatregelen. Het besluit is genomen omdat uit berekeningen blijkt dat de woningen al voldoende geluidwerend zijn. Ook uit geluidsmetingen bij deze woningen blijkt de huidige geluidswering voldoende te zijn. De ingediende bezwaarschiften zijn behandeld door de commissie bezwaarschiften. De conclusie van de commissie is dat de bezwaarschiften ontvankelijk zijn maar niet gegrond.

Weigering omgevingsvergunning Dongenseweg Rijen

Het college heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een paardrijbak aan de Dongenseweg in Rijen geweigerd. De activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, die onderdeel uitmaakt van de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een gedeelte van de paardrijbak met hekwerk, voldoet niet aan een goede ruimtelijk ordening.

Cliëntenervaringsonderzoek jeugd over 2017

De gemeente Gilze en Rijen heeft halverwege 2018 in samenwerking met andere gemeenten binnen de regio Hart van Brabant een cliëntenervaringsonderzoek jeugd laten uitvoeren. Dit om inzicht te krijgen in de (effecten van) de jeugdhulp onder cliënten binnen de gemeente. Het college legt de resultaten van dit onderzoek voor aan de gemeenteraad en de commissie Samenleving.


Besluitenlijst 4 september 2018

Principeverzoek Altenaweg 8 in Gilze

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling voor Altenaweg 8 in Gilze. Initiatiefnemer heeft op 31 mei 2018 een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming. Hij is voornemens om de locatie te kopen, de intensieve veehouderij te saneren en naast het ‘wonen’ een recreatieve nevenfunctie te exploiteren. Initiatiefnemer wil daarbij twee recreatieve huisjes realiseren voor gebruik als Bed and Breakfast. Daarnaast wil de nieuwe eigenaar graag het stuk grond hobbymatig agrarisch gebruiken. Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling.

Projectafwijkingsbesluit Mosstraat 23 in Rijen

Door het college is ingestemd met het projectafwijkingsbesluit Mosstraat 23 in Rijen. De ontwerp-omgevingsvergunning is bekend gemaakt en ligt nu voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Rijen.

Projectafwijkingsbesluit Oosterhoutseweg 7 in Rijen (camping d'n Mastendol)

Door het college is ingestemd met het projectafwijkingsbesluit Oosterhoutseweg in Rijen (camping d’n Mastendol). De ontwerp-omgevingsvergunning is bekend gemaakt en ligt nu voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Rijen.