Coronavirus

Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Sindsdien worden steeds meer maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beperken.

Landelijk en regionaal nieuws

Regionaal

Updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volg het nieuws ook via Twitter en Facebook van de Veiligheidsregio.

Landelijk

De gemeente volgt de adviezen voor Noord-Brabant van het RIVM. Op de site van het RIVM staat een pagina met algemene informatie over het virus en ook een pagina met veelgestelde vragen.

Maatregelen

Kijk hier (PDF, 383 kb)  voor de actuele noodverordening met maatregelen.

Gemeentelijke dienstverlening aangepast

Contacten hebben we graag zoveel mogelijk digitaal en telefonisch. Heeft u toch een afspraak op het gemeentehuis? Dan vragen we u de RIVM-maatregelen op te volgen en afstand te houden van anderen.

Heeft u op het moment dat uw afspraak staat gepland gezondheidsklachten, zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts? Stel dan uw bezoek uit en annuleer uw afspraak.

Kijk op onderstaande pagina's voor de meest recente maatregelen en gemeentelijke dienstverlening:

Hulp en ondersteuning in de gemeente

Wilt u hulp bieden of heeft u hulp nodig? Bel dan met Gilze en Rijen Helpt via 06-57345182. Meer informatie: www.vipvoorelkaar.nl/coronahulp.

Hulp en steun voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lokale hulpmaatregelen voor lokale ondernemers

Voor al opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aanvraag. Wij vragen u om in de mail te vermelden:

 • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
 • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
 • de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Contact met de gemeente

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we contact hebben met onze ondernemers en bedrijven tijdelijk niet mogelijk. Graag blijven we wel met u telefonisch in contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van gesprek naar ondernemersvragen@abg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Landelijke maatregelen voor ondernemers

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen. De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft zeer groot. Dit nieuwe noodpakket geeft hen gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Ben u van plan als zelfstandig ondernemer of zzp’er uit een van de de ABG-gemeenten gebruik te maken van de TOZO-regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via de website.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl of op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Hulp en steun voor verenigingen

Brief 23 april
Lees hier (PDF, 335 kb)  de brief van 23 april aan alle sportverenigingen in Gilze en Rijen.

Maatregelen voor en ondersteuning van sport- en culturele verenigingen
Het kabinet en de veiligheidsregio’s hebben uitzonderlijke en enorm ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze gezondheid te beschermen. Wij roepen alle inwoners, ondernemers en verenigingen van onze gemeente op deze richtlijnen goed na te leven. We beseffen daarbij dat deze regels een enorme impact hebben op onze samenleving en dus ook op onze verenigingen. Hierbij informeren wij u over de uitgangspunten en maatregelen die van invloed (kunnen) zijn op uw vereniging of organisatie.

Algemene uitgangspunten
De coronacrisis raakt ons allemaal. We rekenen erop dat u maatregelen neemt, of al heeft genomen, om uw vereniging door deze moeilijke tijd heen te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van steun die sportbonden u aanreiken, in te teren op reserves of door een appél op de leden te doen om extra te ondersteunen. Verenigingen die in de problemen komen en redelijkerwijs niet in staat zijn om hier zonder financiële ondersteuning uit te komen, helpen we in het vinden van oplossingen. Naast het noodpakket van de Rijksoverheid heeft de gemeente Gilze en Rijen ook enkele ondersteunende maatregelen getroffen.

Gemeentelijke maatregelen ter ondersteuning van verenigingen
De gemeente Gilze en Rijen treft maatregelen om de verenigingen te helpen:

 • Verenigingen die een accommodatie huren van de gemeente krijgen uitstel van betaling tot 1 juli;
 • Er worden maatwerkafspraken gemaakt met verenigingen die niet of onvoldoende gecompenseerd worden door de noodmaatregelen en die daardoor in betalingsproblemen raken;
 • De verantwoordingseisen voor activiteitensubsidies worden versoepeld. Als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, hoeft niet de gehele subsidie worden terugbetaald maar alleen dat gedeelte van de subsidie dat nog niet besteed is;
 • We geven uitstel voor het indienen van subsidieverantwoording 2019 tot 1 juni 2020.

Landelijke ondersteuningsmaatregelen
Ook het Rijk heeft economische maatregelen genomen vanwege het coronavirus waarop ook verenigingen een beroep kunnen doen. Verdere verdiepende en actuele informatie vindt u op deze website.

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW):

Op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen verenigingen die te maken hebben met omzetverlies en die personeel in dienst hebben het grootste gedeelte van de loonkosten vergoed verkrijgen. Hierdoor kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Meer info: www.rijksoverheid.nl;

 • Eenmalige tegemoetkoming - TGOS:

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 geopend. Eerder werd deze regeling het Noodloket genoemd. Ondernemers en ook verenigingen kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus.
De TGOS is een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro die specifiek is voor ondernemers die (grotendeels) dicht moesten van de overheid. Sportverenigingen, sportkantines en leraren vallen door het sluiten van sportaccommodaties ook onder deze regeling. Meer info: www.rijksoverheid.nl.

Vragen
De informatie zoals hierboven genoemd actualiseren we steeds. De meest actuele informatie en links voor doorverwijzingen naar meer informatie over de specifieke regelingen vindt u terug op deze website. De actuele informatie staat verzameld onder het kopje ‘Hulp en steun voor verenigingen’.

Contact
In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop wij als college contact met u hebben tijdelijk niet mogelijk. Het college legt daarom ook geen bezoeken af zolang samenkomsten verboden zijn. Maar graag blijft het college wel met u telefonisch of via videobellen in contact. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van het gesprek naar bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Met kinderen over corona praten

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Omgaan met de maatregelen en de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert; kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houden we je op de hoogte. Het Nederlands Jeugdinstituut baseert zich daarbij op de vragen die leven, volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatregelen van de Rijksoverheid. Dagelijks wordt deze informatie hierop aangepast.

Slachtofferhulp Nederland en corona

Geeft Slachtofferhulp Nederland (SHN) ook hulp aan mensen die een naaste (bijvoorbeeld familielid) met corona op de intensive care hebben liggen?

 • Aan naasten van IC-patiënten biedt SHN emotionele ondersteuning, praktische hulp en geven we advies. Samen met onze partners van FCIC- IC-Connect leveren wij deze dienstverlening.
 • Alle adviezen en tips over hoe mensen het beste om kunnen gaan met deze heftige situatie zijn verzameld op een online pagina.

Geeft Slachtofferhulp Nederland (SHN) ook hulp aan mensen waarvan hun dierbare is overleden aan corona?

 • SHN heeft een gericht hulpaanbod voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden aan corona. Ervaren medewerkers bieden praktische en emotionele ondersteuning bij rouw- en verliesproblematiek.
 • Hulp is met name gericht op nabestaanden met een beperkte sociale kring. Doorverwijzing is mogelijk via (huis)arts. Nabestaanden en naasten van een IC-patiënt kunnen zelf contact opnemen via de algemene hulplijn van SHN, telefoonnummer 0900-0101.
 • SHN is ook via chat bereikbaar via slachtofferhulp.nl

Hoe gaat het met de juridische dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland?

 • De juridische dienstverlening ligt voor een deel stil. De hulp die direct gekoppeld is aan het rechtbankproces en de ondersteuning op locaties voor snelrecht (ZSM) is afgeschaald. De gerechten behandelen zeer dringende zaken wel. Dat gebeurt zoveel mogelijk via videoconferentie of beeldbellen.
 • Slachtoffers en nabestaanden kunnen op rechtspraak.nl een overzicht vinden van de dringende zaken.
 • Het vast-proces op een locatie voor snelrecht (ZSM) vindt in ieder geval plaats tussen 09.00 en 17.00 uur. Op sommige locaties wordt ook in de avond gewerkt. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt bij deze zaken de betrokken slachtoffers.

Kinderopvang en onderwijs

Is er nog noodopvang?

“Sinds 11 mei en 8 juni zijn kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders, bso’s en onderwijs weer open. De gratis (24-uurs) noodopvang is gestopt. U kunt op dit moment géén gebruik maken van noodopvang.

Kan ik gebruik maken van de noodopvang als de groep/klas van mijn kind naar huis wordt gestuurd?

Onderwijs en kinderopvang in de gemeente Gilze en Rijen doen hun uiterste best om te voorkomen dat er groepen/klassen naar huis worden gestuurd. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat dit een keer kan gebeuren.

Wanneer de groep/klas van uw kind naar huis wordt gestuurd of er door de GGD besloten is een locatie tijdelijk te sluiten, bent u als ouder(s)/ verzorger(s) zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind. U kunt in dit geval geen gebruik maken van noodopvang.

Ik of mijn kind hebben last van verkoudheidsklachten mag mijn kind nu naar de opvang/school?

Vooral verkoudheidsklachten bij kinderen, huisgenoten en pedagogisch medewerkers leiden tot veel vragen. Daarom is er een beslisboom (PDF, 237 kb)  gemaakt. Met dit schema kan worden bepaald of een kind naar opvang/school mag. De beslisboom is ook in het Engels (PDF, 450 kb)  beschikbaar. Lees meer en download de beslisboom.

Coronaregels voor gezinnen met kinderen

Heeft u of uw kind klachten die passen bij corona? Lees hier (PDF, 138 kb)  wanneer u thuis moet blijven, welke uitzonderingen er zijn en wat de regels zijn voor testen van kinderen.

Mijn vraag staat er niet tussen

Voor meer informatie over het coronavirus kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

 

Filmpje in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus lastig te volgen zijn. Voor deze mensen maakte de Stichting Lezen en Schrijven een filmpje in begrijpelijke taal. Bekijk het filmpje over het coronavirus hier.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.

Coronacrisisloket voor ondernemers uit de regio Midden-Brabant

Ondernemersvragen tijdens de coronacrisis? Station88, Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg, WerkgeversServicepunt Werkhart, Leren en Werken Midden-Brabant en Braventure slaan de handen ineen om ondernemers nog beter te ondersteunen dan voor de coronacrisis. Het Coronacrisisloket voorziet ondernemers van de duidelijke informatie en inspiratie. Meer weten? Kijk hier en volg @Station88HOI op social.