Geluidschermen

De gemeente Gilze en Rijen wil toe naar een spoorzone in Rijen waar het goed wonen, werken en reizen is. Dat is vastgelegd in de Toekomstvisie Spoorzone Rijen die voorjaar 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast heeft ProRail van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdracht gekregen de komende jaren in Rijen geluidreducerende maatregelen te nemen. Inwoners krijgen hierdoor minder last van het geluid van passerende treinen.

Extra toets akoestisch onderzoek spoor uitgevoerd en besproken

26 januari 2015 - Voor het project geluidsschermen heeft Grontmij Nederland BV namens ProRail akoestisch onderzoek gedaan in de omgeving van het spoor. ProRail gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek onder andere om vast te stellen wat de hoogtes van de geluidsschermen langs het spoor moeten worden. Op het verzoek van bewoners van Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid om een second opinion uit te laten voeren, is de gemeente eerder niet ingegaan. De fracties van Kern ’75 en Gemeentebelang hebben daarop gevraagd de bewoners alsnog tegemoet te komen en de uitkomsten in het akoestisch rapport nog eens te laten controleren. Het college is meegegaan in dit verzoek en heeft AnteaGroup gevraagd deze extra toets uit te voeren. AnteaGroup voerde de toets uit en heeft daarbij ook een aantal technische vragen van de vertegenwoordigers van de Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid beantwoord die de bewoners vooraf bij een eerder overleg hadden ingebracht.

Op 12 januari jl. hebben gemeente en AnteaGroup de antwoorden en de uitkomsten van de extra toets met de vertegenwoordigers van Spoorlaan Noord en Zuid besproken. Hierbij was ook een afvaardiging van de vijf gemeenteraadsfracties en wethouder Willem Starreveld aanwezig.

AnteaGroup concludeert dat het onderzoek zoals uitgevoerd door Grontmij degelijk van opzet is en leidt tot een voor de hand liggend pakket aan raildempers en geluidsschermen. De gemeente stuurt de extra toets ter kennisname naar de Commissie Ruimte. Ook wordt het rapport aangeboden aan ProRail. Die neemt de uitkomsten mee in de herziening van het akoestisch onderzoek dat zij op dit moment zelf uitvoert. U kunt het rapport met daarin het tweede oordeel (PDF, 6.933 kb)  downloaden.

Extra toets geluidsonderzoek Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid

03 november 2014 - In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt ProRail maatregelen voor om de geluidsoverlast van het spoor in Rijen te verminderen. Onderdeel van de voorbereidingen was een geluidsonderzoek.

Vertegenwoordigers van Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid hebben de gemeente sinds december 2013 gevraagd om een tweede geluidsonderzoek rondom Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid te laten uitvoeren. Het college heeft zich opnieuw over dit verzoek gebogen en besloten om geen opdracht voor deze second opinion te geven. Er bestond voor de gemeente geen reden om aan het geluidsonderzoek van ProRail te twijfelen. Bovendien is het uitvoeren van een complete second opinion een kostbare aangelegenheid.

De fracties van Kern ’75 en Gemeentebelang vroegen vervolgens of een beperkter onderzoek wel plaats kon vinden. Bij dit onderzoek worden vooral de uitgangspunten en aannames van het eerste geluidsonderzoek getoetst. Het college heeft besloten om positief op dit tweede verzoek te reageren.

De vertegenwoordigers van de Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid hebben ook een aantal technische vragen gesteld. Deze worden, waar mogelijk, meegenomen in het onderzoek. AnteaGroup voert de toets uit. Onlangs was er een eerste gesprek tussen AnteaGroup, vertegenwoordigers van de Spoorlaan Noord en Spoorlaan Zuid, enkele raadsleden en vertegenwoordigers van de gemeente om de toets voor te bereiden.

Stedenbouwkundige visie spoorzone Rijen vastgesteld

03 november 2014 - Voor het uitvoeren van geluidsmaatregelen aan het spoor, heeft de gemeente in eerdere instantie een traject van burgerparticipatie gevolgd.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze burgerparticipatie heeft de gemeente aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gevraagd of het mogelijk is om op een aantal plaatsen de hoogte van de geluidsschermen langs het spoor te verlagen. Het ministerie heeft vervolgens gevraagd dit verzoek te onderbouwen met een stedenbouwkundige visie. Hierin worden de huidige en toekomstige ruimtelijke kwaliteiten van de spoorzone in Rijen beschreven.

De spoorzone loopt vanaf de Vijf Eiken tot en met bedrijventerrein Haansberg. Doelstelling van de stedenbouwkundige visie is om de beperkte verlaging van de schermen op een aantal plaatsen mogelijk te maken. Het college heeft de stedenbouwkundige visie onlangs vastgesteld.

Inhoud

In de stedenbouwkundige visie spoorzone Rijen maakt de gemeente onderscheid tussen drie soorten van landschappen: het Rijens boslandschap, het dorpslandschap Rijen en het Rijens open landschap. Om te voorkomen dat de geluidsschermen afbreuk doen aan het karakter van het aangrenzende landschap, kiest de gemeente ervoor om één uniform type scherm toe te passen per landschapstype. Uniformiteit in schermtype draagt bij aan een rustig en herkenbaar beeld, wat zowel voor de beleving vanuit de trein als vanuit de (woon)omgeving van belang is. Zo krijgen de geluidsschermen in het Rijens boslandschap de vorm van schanskorven en worden er in het dorpslandschap Rijen transparante geluidsschermen geplaatst. In het Rijens open landschap zijn geluidsschermen niet noodzakelijk, maar wordt met laagbegroeiing eenheid gecreëerd.

Eerste stappen naar stiller spoor Rijen gezet

22 oktober 2014 -De eerste werkzaamheden om het spoor in Rijen stiller te maken zijn van start gegaan. Maandag 22 oktober stonden mw. Ines Plasmans-Levert (Regiodirecteur ProRail) en wethouder Willem Starreveld hier even bij stil.

Na een kort woordje overhandigden zij projectleider Marc Nijhuis van aannemer VolkerRail een raildemper. Het gemeentebestuur is blij met deze eerste stap in de goede richting. ProRail legt nu raildempers op totaal 4800 meter spoor. Dat geeft al een geluidsvermindering van ongeveer 3 decibel. De geplande geluidsschermen komen straks over een totale lengte van 2300 meter. Voor de meeste woningen betekenen deze maatregelen een geluidsreductie van in totaal 20 decibel. 

Pilot geluidsmaatregelen

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail hebben de gemeente Gilze en Rijen uitgekozen voor een pilot. Dit betekent dat het spoor in Rijen als eerste onderzocht is binnen de wet Swung en als voorbeeld dient voor alle andere gemeenten. Het doel is om geluidsoverlast van treinen te verminderen door raildempers, geluidsschermen en waar nodig gevelisolatie aan te brengen. Het ministerie is wettelijk verplicht om de geluidsoverlast te verminderen. ProRail voert deze uit. Voor de gemeente is dit project een eenmalige kans om de geluidsoverlast van het spoor te verminderen en de leefbaarheid te vergroten.