Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

 • vergunningsvrij zijn
 • of u ze moet melden bij de gemeente
 • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Bodemstukken

Grondprijzen

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2021 (de prijzen zijn exclusief BTW). Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de download “notitie grondprijzen 2021”.

(Sociale) huurwoningen

Voor sociale huurwoningen hanteert de gemeente een vaste kavelprijs (t/m 120 m2) van €20.000 per kavel *. Indien de kavel groter is dan 120 m2 hanteert de gemeente de residuele grondwaardemethode met een minimum grondprijs van €256 per m2.  

* conform geldende prestatieafspraak (evaluatie van deze afspraken zal in 2021 plaatshebben)

Vrijesector huurwoningen

Voor vrijesector huurwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning €255 p/m2
 • Hoekwoning €285 p/m2
 • Appartement €260 p/m2 bvo

Projectmatige koopwoningen

Voor projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale  grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning €305 p/m2
 • Hoekwoning €300 p/m2
 • Tweekapper €355 p/m2
 • Vrijstaand €350 p/m2                                                        
 • Appartement €300 p/m2 bvo

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hanteert de gemeente een minimum grondprijs per vierkante meter. Deze prijzen komen overeen met de grondprijzen voor projectmatige koopwoningen.

Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs €350 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

Voor grond op bedrijventerrein De Haansberg bedraagt de grondprijs €145 per vierkante meter. In Vliegende Vennen Paarse Strook hanteert de gemeente een grondprijs van €150 per vierkante meter voor bedrijven en €361 per vierkante meter (minimaal 400 m2) voor woningen.

Reststroken

 • Voor percelen ten behoeve van tussen- en hoekwoningen hanteert de gemeente een prijs van €232 per vierkante meter.                           
 • Voor percelen ten behoeve van tweekappers en vrijstaande woningen hanteert de gemeente een prijs van €265 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van appartementencomplexen hanteert de gemeente een prijs van €232 per vierkante meter.

Innovatieve woonvormen

De grondprijs voor innovatieve woonvormen wordt vastgesteld op basis van een onafhankelijk taxateur of residueel bepaald en de uiteindelijke vaststelling van de prijs vindt plaats door het college.

Zendmasten en overige nutsvoorzieningen

De huurprijzen voor zendmasten, apparaatskasten en overige nutsvoorzieningen gelden als vergoeding voor het plaatsen van een zendmast met apparatuur op gemeentelijke grond of op/aan een gebouw. Per provider geldt een jaarlijkse huurprijs van €6.000 (maximaal oppervlak van 100m2 en een huurovereenkomst voor 10 jaar of langer). Jaarlijks is een toeslag van €3.000 verschuldigd bij plaatsing van elke extra antenne en/of bij medegebruik op een bestaande zendmast.

Indien de grond wordt verkocht voor overige nutsvoorzieningen (er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar type nutsvoorziening), dan geldt daarvoor een vaste prijs van €197 p/m² uitgeefbaar terrein.