Huisvesting arbeidsmigranten

Door de sterke economische groei afgelopen jaren, is er meer behoefte aan de inzet van arbeidsmigranten. Hierdoor is er in Nederland een groot tekort aan goede huisvesting voor deze doelgroep. De arbeidsmigrant hoort bij onze samenleving. Ze werken in onder andere de logistiek, bouw, agrarische sector en zorg. De Provincie gaf gemeente Gilze en Rijen een opdracht voor de komende jaren om arbeidsmigranten te huisvesten. We willen voorkomen dat deze groep mensen woningzoekers op de woningmarkt verdringt en zorgen dat iedereen onder goede omstandigheden in onze gemeente kan wonen. Daarom stelde het college een aanpak op.

Aanpak huisvesting arbeidsmigranten

In de aanpak staat onder andere waaraan de huisvesting moet voldoen.

De aanbieder:

 • biedt de mogelijkheid voor het krijgen van een eigen slaapkamer;
 • informeert de  arbeidsmigranten over wonen in Nederland;
 • zorgt voor  toezicht;
 • gaat in overleg met de naaste omgeving.

In de aanpak sluit het college op voorhand geen locaties uit om arbeidsmigranten te huisvesten. Ook wijst het college in de aanpak geen voorkeurslocaties aan. Grootschalige huisvesting in woonwijken of op bedrijventerreinen heeft niet de voorkeur.

Nieuwe aanvragen huisvesting arbeidsmigranten

Nieuwe aanvragen behandelen we als principe-verzoek en toetsen we aan de uitgangspunten die in de aanpak staan. Komt een aanvraag door de eerste toets van het college? Dan verwachten we van de aanbieder dat deze over de plannen in gesprek gaat met de omgeving. De uitkomsten van deze omgevingsdialoog neemt het college mee in de definitieve besluitvorming.

U kunt een aanvraag indienen door een principeverzoek te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat kan per e-mail naar info@gilzerijen.nl of per post naar Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Dit moet er in ieder geval in uw verzoek staan:

 1. uw contactgegevens en telefoonnummer
 2. een schriftelijke toelichting van het plan:
  • waarom de gekozen locatie hiervoor het meest geschikt is
  • welke activiteiten vinden plaats, wanneer en waar?
  • het aantal bewoners/gebruikers, parkeren, verkeersontsluiting, etc.
  • inpassing in de omgeving
 3. de maatvoering van het plan
 4. een digitale kadastrale situatieschets (schaal 1:1000) op een maatvaste ondergrond met aangegeven: het gehele perceel, omliggende percelen en alle op de percelen aanwezige nieuw/te wijzigen bebouwing en het gebruik ervan
 5. ondersteunende foto’s
 6. een beschrijving van mogelijke gevolgen voor naastgelegen percelen