Informatie voor politieke partijen

Hier vindt u alle informatie voor politieke partijen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Nieuwe lokale partijen

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen hun partijnaam laten registreren. Dit noemen we aanduiding. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De naam van de partij komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen of de Provinciale Statenverkiezingen hebben in principe doorwerking. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u weten of de naam van een partij is geregistreerd? Kijk dan op de website van de Kiesraad in het register van partijnamen en logo’s.

Wat is de aanduiding van een partij?

De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Waarom moet ik de aanduiding van mijn partij laten registreren?

Registratie is nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen.

Hoe kan ik de aanduiding registreren?

U levert bij het Centraal Stembureau van de gemeente het volgende in:

 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • Een recent bewijs (max. 3 maanden oud) van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘waarborgsom’;
 • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de kandidatenlijst in te leveren.

Hoe kan ik de waarborgsom betalen?

U maakt € 112,50 over op rekeningnummer NL83BNGH0285002805 van gemeente Gilze en Rijen onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst, krijgt u de waarborgsom terug.

Tot wanneer kan ik de aanduiding registreren?

Uw verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau.

Hoe wordt het verzoek beoordeeld?

Het Centraal Stembureau beoordeelt uw verzoek. Het verzoek wordt afgewezen in de volgende gevallen:

 • Als de aanduiding in strijd is met de openbare orde.
 • Als de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
 • Als de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.
 • Als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
 • Als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • Als op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Team Burgerzaken van de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar verkiezingenglr@abg.nl of bel naar 14 0161.

Bestaande politieke partijen

Landelijke politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de Tweede Kamerverkiezing of voor de verkiezing van Provinciale Staten of plaatselijke (lokale) politieke partijen die zich in 2017 hebben laten registreren en een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Is registratie van de naam van de politieke partij bij elke gemeenteraadsverkiezingen opnieuw nodig?

Nee, dat is niet nodig voor partijen met 1 of meer zetel(s) in de gemeenteraad. Ook landelijke partijen met doorwerking vanuit de Tweede Kamerverkiezing of provinciale statenverkiezingen, hoeven hun naam niet te laten registreren. Deed een partij mee aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen maar is de aanduiding geschrapt of werd de kiesdeler niet gehaald, dan is registratie opnieuw nodig.

Mag een plaatselijke afdeling van een landelijke partij aan de landelijk geregistreerde aanduiding iets toevoegen?

Ja, dat mag. Maar daar is een aparte registratie voor nodig. Een toevoeging aan een landelijk geregistreerde partijnaam (aanduiding) is een wijziging van de landelijke registratie. Wanneer een lokale afdeling een lokale toevoeging wil doen (bijvoorbeeld de gemeente- of de provincienaam), is daarvoor een aparte registratie nodig.

Mag een lokale partij uit de huidige gemeenteraad de naam van de partij veranderen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Ja, dat mag. Maar daar is een aparte registratie voor nodig. Een wijziging van de naam van de partij is een wijziging van de registratie. Voor het wijzigen van de naam van de partij is een nieuwe registratie nodig.

Moet de partijnaam (aanduiding) van de politieke partij dezelfde zijn als de statutaire naam?

Nee, deze aanduiding hoeft niet overeen te komen met de naam zoals die in de statuten van de politieke partij staat. Zo kan de partijnaam (aanduiding) een afkorting van de statutaire naam worden gebruikt of de volledige statutaire naam al dan niet gevolgd door de afkorting daarvan (eventueel tussen haakjes geplaatst), maar ook een geheel andere aanduiding. De wetgever heeft partijen op dit punt de ruimte gelaten. Een wijziging van de statutaire naam heeft dan ook geen gevolgen voor de geregistreerde aanduiding. Wil de partij de aanduiding laten wijzigen, dan moet deze daarvoor een wijzigingsverzoek indienen bij het centraal stembureau.

Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Hoe kan ik de kandidatenlijsten aanmaken?

Vanaf half december kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Wie mogen er op de kandidatenlijst?

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in gemeente Gilze en Rijen wonen en ingeschreven staan.
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Gilze en Rijen gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wat moet ik op 31 januari 2022 inleveren?

Een kiesgerechtigde levert het volgende in:

 • De kandidatenlijst
 • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie ID
 • Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

 • Minimaal 20 ondersteuningsverklaringen
 • Voor zover nodig bewijs van betaling van de waarborgsom

Moet ik een waarborgsom maken?

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 geen zetel hebben gehaald betalen een waarborgsom van € 225,-.

Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op de rekeningnummer NL83BNGH0285002805 van gemeente Gilze en Rijen, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Kan ik de stukken vooraf laten controleren?

U kunt voorafgaand aan de dag van kandidaatstelling de stukken die ingeleverd moeten worden laten controleren door Team Burgerzaken van de gemeente. Dit kan alleen op afspraak op een aantal momenten (de voorinlevermomenten). U kunt een afspraak maken via Team Burgerzaken, telefoonnummer 14 0161. U kunt op één of beide voorinlevermomenten langskomen, en dit is niet verplicht. De voorinlevermomenten zijn op:

 • Woensdag 22 december 2021 (9.00 uur – 17.00 uur) 
 • Woensdag 13 januari 2022 (9.00 uur – 17.00 uur)

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten hiervoor ondersteuningsverklaringen inleveren. Dit is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij.
Wilt u een politieke partij steunen, dan kunt u van 3 januari tot en met 31 januari 2022 een ondersteuningsverklaring in het gemeentehuis inleveren. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14 0161.

Hoe werkt het?

 • De ondersteuningsverklaring (Model H 4) ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. 
 • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker. Vergeet niet om uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Na controle en registratie krijgt u de ondersteuningsverklaring gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij. De ondersteuningsverklaring kan niet meer worden ingetrokken. 
 • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Team Burgerzaken van de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar verkiezingenglr@abg.nl of bel naar 14 0161. Of bekijk de Handleiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Gilze en Rijen.

Handleiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Gilze en Rijen