Klimaatverandering

Het klimaat verandert: de gemiddelde wereldtemperatuur stijgt en daarmee worden de gevolgen merkbaar: het regent meer en harder, er komen meer dagen waarop het warmer is dan 30 graden. De bodem wordt op de ene plaats natter en op een andere droogt ie uit. We willen graag weten wat er gebeurt zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Het Rijk heeft samen met waterschappen, gemeenten provincies een plan opgesteld om de gevolgen aan te pakken. Een integrale aanpak is nodig om alle gevolgen in beeld te krijgen en de goede maatregelen te nemen om Nederland in 2050 “klimaatbestendig en waterrobuust” te krijgen.

Veel maatregelen hebben te maken met water: waterberging, gedoseerd afvoeren, hemelwater afkoppelen, aanpassingen in de riolering. Groenvoorziening is ook een belangrijk thema voor het tegengaan van hittestress, opvang van water.

Stresstest en klimaatkaart

Vanuit het Deltaplan zijn we verplicht om een stresstest light te maken. Dat is voor Gilze en Rijen de klimaatonderlegger in de vorm van een kaart. Een kaart is een uitstekend middel om de effecten die we kunnen verwachten overzichtelijk te maken. Voor de klimaatkaart Gilze en Rijen is gebruik gemaakt van een aantal gegevens, zoals de bodemkaart, hoogte, zonneatlas en de klimaateffectatlas. Deze gegevens zijn gecombineerd en grafisch weergegeven. Daarop staan de gevolgen die we kunnen verwachten en de kansen om hiermee om te gaan. Het zijn globale gegevens dus we kunnen niet op perceelsniveau bepalen welke effecten daar optreden.

Klik hier (PDF, 15.231 kb)  voor de klimaatkaart.

Zelf aan de slag!

Inwoners en plannenmakers kunnen deze kaart gebruiken om zich te oriënteren. Zij zien welke kenmerken de bodem in het plangebied heeft, welke effecten er kunnen optreden en dan kunnen zij maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Bijvoorbeeld door het hemelwater in het gebied te laten lopen zodat het gedoseerd wordt opgenomen in de bodem.

U kunt zelf ook veel doen in en rond uw huis en in uw directe omgeving. Daarvoor hebben we met bewoners een klimaatgids (PDF, 692 kb)  gemaakt. Daarin vind u meer informatie over de klimaatgevolgen en de klimaatkaart en krijgt u tips wat u kunt doen. U leest wat de gemeente, het waterschap en de lokale partners al doen. Tot slot kunt u informatie krijgen over een financiële bijdrage.

Wat is het vervolg op deze kaart?

Deze kaart is een onderlegger die in maart door de raad is vastgesteld. Deze geeft al een richting aan en de ambitie die het college met klimaat wil wordt onderdeel van de duurzaamheidsvisie die we in 2018 opstellen. Die is weer een onderdeel van de omgevingsvisie die we in het kader van de Omgevingswet maken.