Leerplicht en spijbelen

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen tussen 5 en 16 volgen verplicht onderwijs. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de nieuwe maand, nadat een kind vijf jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt.

Leerplicht Tilburg: tel. 14 013

Kwalificatieplicht

De leerplicht gaat over in de kwalificatieplicht. Jongeren die op hun zestiende geen startkwalificatie hebben, een havo-, vwo- of mbo2-diploma, moeten tot hun achttiende verplicht naar school. Op het moment dat ze een startkwalificatie behalen, vervalt de verplichting. De kwalificatieplicht hoeft niet meteen te betekenen dat een leerling vijf dagen per week op school zit. Leren en werken kan ook, zoals in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Werkleerplicht

Na de kwalificatieplicht geldt de werkleerplicht. Jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen geen bijstand aanvragen.

Schoolverzuim en spijbelen

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet. Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Als de ouders of de leerling zelf schuld hebben aan het schoolverzuim, kan de leerplichtambtenaar een procesverbaal opmaken of de jongere doorsturen naar Bureau Halt.

Verlof buiten schoolvakanties

U mag uw kind niet buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Wilt u vakantieverlof aanvragen voor meer dan 10 schooldagen, dan stuurt de school uw aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Die beslist na overleg met de school of het verlof wordt toegekend.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een kind niet op een school ingeschreven hoeft te worden. U kunt dan om vrijstelling van de Leerplichtwet vragen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het leerplichtteam Tilburg (tel. 14 013).