Bestemmingsplan "Stationsomgeving Rijen" vastgesteld

huidige situatie spoorzone

Om het gebied rondom het station te vernieuwen en een onderdoorgang te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. In de raadsvergadering van 20 november besloot de gemeenteraad om het bestemmingsplan “Stationsomgeving Rijen” vast te stellen. In het bestemmingsplan zijn de gebruiks- en de bouwmogelijkheden van het plangebied (stationsomgeving) vastgelegd.

Omdat we nu uitgaan van een onderdoorgang voor langzaam verkeer was er aanvullend onderzoek nodig naar de verkeersbewegingen. En er zijn nieuwe stikstof- en geluidsberekeningen gemaakt. De raadscommissie Ruimte besprak op 19 september het bestemmingsplan spoorzone en de bijbehorende stukken. De raad heeft vervolgens in de raadsvergadering op 20 november 2023 het bestemmingsplan vastgesteld.

Nota van zienswijzen

In de nota van zienswijzen reageert de gemeente op zienswijzen die door bewoners en overige betrokkenen zijn ingediend tegen of op het eerdere ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn de onderzoeksbevindingen (en de wijzigingen naar een langzaam verkeersonderdoorgang) opgenomen in de nota van zienswijzen. De aanvullende onderzoeken zijn toegevoegd aan de stukken die horen bij het bestemmingsplan.

Vervolg

Het college informeert alle mensen die een zienswijze hebben ingediend middels een persoonlijke brief. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De ter inzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de spoorzone in Rijen, bezoek dan de website gilzerijen.nl/spoor.