Regionale energie- en klimaatstrategie: Opgaven in goed overleg verdeeld, uitdaging samen verder uitwerken

Gezamenlijk hebben de gemeenten in de regio Hart van Brabant de concept-Regionale Energie en Klimaatstrategie gepresenteerd. Het concept-bod is de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het klimaatakkoord. Iedere gemeente heeft een deelopgave. Alle deelopgaven samen moeten er voor gaan zorgen dat de regio de afspraken uit het nationale klimaatakkoord nakomt.

De opgave van Gilze en Rijen richt zich naast zon op daken, energiebesparing en een beperkte opgave voor zonnevelden, op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wethouder Ariane Zwarts: “Deze opgave past bij onze gemeente en sluit aan op de koers uit ons koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen. Dit is onze uitdaging in de regio.” Tot de opgave behoren onder andere maatregelen te treffen waardoor de gevolgen van hoosbuien, droogte en hittestress beter opgevangen kunnen worden. Daarnaast zetten we in op herstel van biodiversiteit en het stimuleren van gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Deze maatregelen moeten uiteindelijk effect hebben voor de gehele regio.

Om deze opgave uit te voeren is geld nodig. “Op welke wijze we de klimaat-adaptieve opdracht kunnen gaan uitvoeren is een grote uitdaging. Maar ook hoe we deze moeten gaan betalen. Dit is een eerste start daartoe en daarom is het logisch dat in het vervolg meer duidelijk wordt hoe we hier vorm aan kunnen gaan geven. Gezien de wijze waarop we de concept-REKS hebben opgesteld, heb ik er alle vertrouwen in dat we in regionaal verband, met respect voor de uitdaging waar elke gemeente mee te maken heeft, het goede gesprek hierover kunnen voeren.”

Nadat de gemeenten in de Regio Hart van Brabant zich hebben uitgesproken over de concept-REKS heeft de regio nog bijna een jaar de tijd om de REKS af te ronden en afspraken te maken over de opgaven die elke gemeente voor zich heeft. In het voorjaar van 2021 zijn de gemeenteraden aan zet om de definitieve REKS vast te stellen. De regio stuurt het definitieve bod daarna aan het ministerie van Economische Zaken.